:: สำหรับนักเรียน ::
   
เลขประจำตัวนักเรียน 
 
เลขประชาชน 13 หลัก 
     รายชื่อกิจกรรม ม.3 
:: สำหรับครูผู้สอนกิจกรรม ::
   :: สำหรับครูที่ปรึกษา ::

 

:: ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรม ::

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน:: ประชาสัมพันธ์ ::

 
1. กรณีนักเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจะ ไม่สามารถแก้ไขการลงทะเบียนได้

2. ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมในวัน-เวลาตามกำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียน เข้ากิจกรรมที่ยังไม่เต็ม

 

ปฏิทินเวลาเรียน