รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
16492
  นายกัมพล 
ยศปัญญา
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16493
  นายเกียรติศักดิ์ 
ประกอบกิจ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16496
  นายธนวัฒน์ 
พัดเย็นสุข
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16497
  นายธราดล 
พรมลี
   SUDUKU
   ห้อง ม.6.1
ผ่าน
16498
  นายธราเทพ 
สวาสุ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16500
  นายปรัมภ์ 
เสี้ยมวิลัย
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16502
  นายแผ่นดิน 
สุทธิวุฒิ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16503
  นายพีรพัฒน์ 
พันธุ์เพ็ชร์
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16506
  นายวรากร 
เดือนเพ็ญ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
10 
16507
  นายศุภชัย 
สุวรรณรัตน์
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
11 
16508
  นายสันติภาพ 
ลิขิตสันติ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
12 
16509
  นายสุทธิพงษ์ 
ไพศาล
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
13 
16536
  นายกิตติภัชญ์ 
ภารังกูล
   สอวน.เคมี
   ห้องปฏิบัติการเคมี
ผ่าน
14 
16512
  นางสาวธนัชพร 
เดียวสุขประเสริฐ
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
15 
16513
  นางสาวนภสร 
ประพฤติธรรม
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
16 
16515
  นางสาวปิยะธิดา 
อินมะตูม
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
17 
16517
  นางสาวพิณลดาพร 
จันทรา
   ภาษาญี่ปุ่น
   ห้อง ม.4.4
ผ่าน
18 
16518
  นางสาวพิทยารัตน์ 
มาดหมาย
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
19 
16521
  นางสาวมินทดา 
อินหอม
   ภาษาญี่ปุ่น
   ห้อง ม.4.4
ผ่าน
20 
16523
  นางสาวศิริญญากร 
สิงห์ลอ
   ภาษาและวัฒนธรรมจีน
   ห้องภาษาจีน
ผ่าน
21 
16524
  นางสาวศุภาพิชญ์ 
เรือนก้อน
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
22 
16526
  นางสาวสุเมษา 
ทองฮวด
   ภาษาและวัฒนธรรมจีน
   ห้องภาษาจีน
ผ่าน
23 
16558
  นางสาวกัญญาณัฐ 
คงนก
   จิตอาสาเยาวสตรี
   ห้องศุนย์วัยใสฯ
ผ่าน
24 
16562
  นางสาวณัฐธิดา 
น้อยด้วง
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
25 
16575
  นางสาวศกุนตลา 
ยอดเกตุ
   English Conversation
   ห้อง ม.2.10
ผ่าน
26 
16577
  นางสาวศศิภรณ์ 
อยู่ม่วง
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
27 
16584
  นางสาวโสภิดา 
ชมภู
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
28 
16631
  นางสาวสุภาภรณ์ 
โพธิยา
   SUDUKU
   ห้อง ม.6.1
ผ่าน
29 
16779
  นางสาวสุจิตรา 
แก้วแสนชาย
   คอมพิวเตอร์
   ห้องคอมฯ 2
ผ่าน
30 
16813
  นางสาวชยามร 
เกียรติศรีสิริ
   English Conversation
   ห้อง ม.2.10
ผ่าน