รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
16535
  นายกรภัทร์ 
พิมพา
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16537
  นายโกมล 
สีสว่าง
    English for fun
   ห้อง ม.4.3
ผ่าน
16539
  นายชนม์เดช 
เฟื่องปรางค์
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16540
  นายญาณวิชญ์ 
สรรสิริทรัพย์
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16542
  นายธนวรรธน์ 
โล่ทอง
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16543
  นายปัณณธร 
สิงห์โต
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16544
  นายปิยะพัทธ์ 
ศรีวิเชียร
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16549
  นายมีนธาดา 
ทับบุรี
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16554
  นายวัชรินทร์ 
พุทธสอน
   SUDUKU
   ห้อง ม.6.1
ผ่าน
10 
16588
  นายณัฐพงศ์ 
อินทร์สุข
   จิตอาสาเยาวสตรี
   ห้องศุนย์วัยใสฯ
ผ่าน
11 
16594
  นายธีรโชติ 
บุญเกิด
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
12 
16604
  นายเศรษฐวัฒน์ 
พางาม
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
13 
16651
  นายสหรัฐ 
วิลัยเลิศ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
14 
16687
  นายเกียรติศักดิ์ 
นุ่มน้อย
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
15 
16796
  นายธาดา 
อ้นคง
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16 
16560
  นางสาวจันทวรรณ 
บุญประจง
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
17 
16561
  นางสาวณัฏฐณิชา 
มีบุญล้ำ
   SUDUKU
   ห้อง ม.6.1
ผ่าน
18 
16564
  นางสาวนริศรา 
กาสา
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
19 
16567
  นางสาวบุญญาพร 
คำแก้ว
   SUDUKU
   ห้อง ม.6.1
ผ่าน
20 
16569
  นางสาวพิชญาภา 
เหมือนมี
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
21 
16570
  นางสาวภัทรวดี 
เอี่ยมสะอาด
   SUDUKU
   ห้อง ม.6.1
ผ่าน
22 
16571
  นางสาวภัทรสุดา 
ดอนคำเพ็ง
   SUDUKU
   ห้อง ม.6.1
ผ่าน
23 
16573
  นางสาววริศรา 
คำปาน
   SUDUKU
   ห้อง ม.6.1
ผ่าน
24 
16574
  นางสาววริศรา 
เผือกเขียว
   SUDUKU
   ห้อง ม.6.1
ผ่าน
25 
16579
  นางสาวสรัลรัตน์ 
เพียรยิ่ง
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
26 
16583
  นางสาวโชติกา 
ชวดีโชติหิรัญ
   SUDUKU
   ห้อง ม.6.1
ผ่าน
27 
16610
  นางสาวกัญญาภัค 
คงนก
   จิตอาสาเยาวสตรี
   ห้องศุนย์วัยใสฯ
ผ่าน
28 
16613
  นางสาวณัฐณิชา 
พรมมา
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
29 
16615
  นางสาวทิพย์วิภา 
ทะเจริญ
   จิตอาสาเยาวสตรี
   ห้องศุนย์วัยใสฯ
ผ่าน
30 
16619
  นางสาวภัสรา 
รักผกาวงศ์
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
31 
16621
  นางสาวมัณฑนา 
แก้วเกลี้ยง
   จิตอาสาเยาวสตรี
   ห้องศุนย์วัยใสฯ
ผ่าน
32 
16627
  นางสาวศิริรัตน์ 
คุณุไทย
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
33 
16632
  นางสาวเสาวลักษณ์ 
แคล้วสูงเนิน
    English for fun
   ห้อง ม.4.3
ผ่าน
34 
16633
  นางสาวสุภะศิริ 
อ่ำพูล
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
35 
16657
  นางสาวจันทกานติ์ 
ลิ้มประเสริฐ
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
36 
16735
  นางสาวอารีรัตน์ 
กันฟัก
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
37 
16759
  นางสาวณัฏฐนิชา 
ศรีแก้ว
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
38 
16769
  นางสาวพาณิณี 
อุลปาทร
   คอมพิวเตอร์
   ห้องคอมฯ 2
ผ่าน
39 
16775
  นางสาววรีวัลย์ 
มาทอง
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
40 
16781
  นางสาวสุพัตรา 
ขาวอาราม
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
41 
16823
  นางสาวบุษกร 
โสภา
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
42 
16835
  นางสาวอารีย์ญา 
กันฟัก
   จิตอาสาเยาวสตรี
   ห้องศุนย์วัยใสฯ
ผ่าน
43 
16865
  นางสาวญาณิศา 
ลิ่วอนุรักษ์
    English for fun
   ห้อง ม.4.3
ผ่าน
44 
16975
  นางสาวกันยารัตน์ 
คนใหญ่
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
45 
19139
  นางสาวนฤทัย 
รักกระโทก
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน