รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
16766
  นางสาวพงศ์ผกา 
สุพัฒนพงษ์
   English Conversation
   ห้อง ม.2.10
ไม่ผ่าน
16499
  นายปฐมภพ 
กองศีล
   KID BRIGHT (สมัครด้วยตัวเอง)
   ห้องคอมฯ4
ผ่าน
16501
  นายปุณณภพ 
แซวหิว
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16505
  นายภูริภัทร 
ดวงจันทร์
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16538
  นายจักรพันธ์ 
จันทรวงค์
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16545
  นายพิชัย 
ภูมิศรีรัตน์
   ดนตรีสากล
   ห้องดนตรีสากล
ผ่าน
16546
  นายพิรญาณ์ 
สุทธาพันธุ์
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16547
  นายพีรวิชญ์ 
รอดสุขเจริญ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16556
  นายเสี่ยวร่อง 
ตรงต่อกิจ
   คุณธรรมนำชีวิต
   ห้องจริยธรรม
ผ่าน
10 
16587
  นายณภัทร 
ภัทรรังษี
   KID BRIGHT (สมัครด้วยตัวเอง)
   ห้องคอมฯ4
ผ่าน
11 
16599
  นายภาณุพงศ์ 
อ่อนดี
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
12 
16605
  นายสรศักดิ์ 
ปาทา
   KID BRIGHT (สมัครด้วยตัวเอง)
   ห้องคอมฯ4
ผ่าน
13 
16691
  นายณัฐกานต์ 
บุญรอด
   ดนตรีสากล
   ห้องดนตรีสากล
ผ่าน
14 
16700
  นายบวรศักดิ์ 
ศรีแก้ว
   อนุรักษ์พระเครื่อง
   ห้อง ม.4.2
ผ่าน
15 
16736
  นายกนกพล 
เหมฤดี
   KID BRIGHT (สมัครด้วยตัวเอง)
   ห้องคอมฯ4
ผ่าน
16 
16739
  นายเกรียงศักดิ์ 
ทอนศรี
   Biology
   ห้อง ม.4.1
ผ่าน
17 
16806
  นายศุภกร 
มณีท่าโพธิ์
   อนุรักษ์พระเครื่อง
   ห้อง ม.4.2
ผ่าน
18 
16808
  นายสราวุธ 
เอี่ยมเมี้ยน
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
19 
16837
  นายกฤษณะ 
ขาวอาราม
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
20 
16840
  นายญาณินทร์ 
นวลลักษณ์
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
21 
16845
  นายพงษ์พิภัทร์ 
อาบเงิน
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
22 
16858
  นายหฤษฎ์ 
ภาคาบัว
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
23 
16944
  นายณัฐพร 
นุ่มเนตรกุลวรรณ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
24 
18625
  นายธานินทร์ 
เพียงต่อ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
25 
18626
  นายภัทรพร 
ยิ้มแย้ม
   Biology
   ห้อง ม.4.1
ผ่าน
26 
16578
  นางสาวศิริลักขณา 
ทองขำ
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
27 
16582
  นางสาวสุธินี 
มีไชโย
   Biology
   ห้อง ม.4.1
ผ่าน
28 
16626
  นางสาวพรพิมล 
รักษาพล
   ภาษาและวัฒนธรรมจีน
   ห้องภาษาจีน
ผ่าน
29 
16629
  นางสาวสุดารัตน์ 
ปรายกระโทก
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
30 
16718
  นางสาวธารกมล 
ทับทองหลาง
   นาฏศิลป์
   ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
31 
16719
  นางสาวนวรัตน์ 
ฉิมศรี
   Biology
   ห้อง ม.4.1
ผ่าน
32 
16721
  นางสาวพาริณี 
ลายทอง
   นาฏศิลป์
   ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
33 
16725
  นางสาววิลาสินี 
กระฐินเทศ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
34 
16727
  นางสาวสมาวรรณ 
เอี่ยมเนตร
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
35 
16732
  นางสาวสุปราณี 
เอี่ยมอิ่ม
   Lively English
   ห้อง ม.4.5
ผ่าน
36 
16757
  นางสาวชุติมณฑน์ 
เขียวเนตร
   Biology
   ห้อง ม.4.1
ผ่าน
37 
16815
  นางสาวชุติกาญจน์ 
กร่ำศรี
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
38 
16826
  นางสาวพรรษา 
พรสี่
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
39 
16829
  นางสาวมนัสชนก 
ดอนเขียวไพร
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
40 
16862
  นางสาวกฤษณา 
มากะนัตย์
   Biology
   ห้อง ม.4.1
ผ่าน
41 
16881
  นางสาววรัญญา 
มั่งแพร
   Biology
   ห้อง ม.4.1
ผ่าน
42 
16914
  นางสาวฉัฐกานต์ 
ครองบุญ
   ดนตรีสากล
   ห้องดนตรีสากล
ผ่าน
43 
16917
  นางสาวนันทกานต์ 
หอมสุวรรณ
   English Conversation
   ห้อง ม.2.10
ไม่ผ่าน
44 
16918
  นางสาวบุศยาการย์ 
ชัยวลีศรีเกษม
   Biology
   ห้อง ม.4.1
ผ่าน
45 
16982
  นางสาวพิชญธิดา 
ปรีเปรม
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
46 
17596
  นางสาวบรรณสรณ์ 
อินเหมือน
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
47 
18627
  นางสาวณิชาภัทร 
บัวลอย
   Biology
   ห้อง ม.4.1
ผ่าน
48 
18628
  นางสาวมานิตา 
เจริญรักษา
   Biology
   ห้อง ม.4.1
ผ่าน
49 
18673
  นางสาวจิตราพร 
สิงห์รักษ์
   ภาษาและวัฒนธรรมจีน
   ห้องภาษาจีน
ผ่าน
50 
19166
  นางสาวกฤติกานต์ 
ไกรทอง
   นาฏศิลป์
   ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน