รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
16541
  นายณภัทร 
สุทธิรัตน์
   ดนตรีสากล
   ห้องดนตรีสากล
ผ่าน
16551
  นายเริงณรงค์ 
แจ้งสว่าง
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16552
  นายวรากร 
วรรณะ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16638
  นายณัฐกิจ 
ตรีนพ
   ภาษาญี่ปุ่น
   ห้อง ม.4.4
ผ่าน
16644
  นายธีรพัฒน์ 
พรหมมา
   ภาษาญี่ปุ่น
   ห้อง ม.4.4
ผ่าน
16646
  นายพหัส 
ปัญญาภรณี
    English for fun
   ห้อง ม.4.3
ผ่าน
16697
  นายเทวราช 
เทียรบาล
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16839
  นายชิษณุพงศ์ 
เรือนก้อน
   นาฏศิลป์
   ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
16948
  นายธนาธิป 
แก่นจันทร์
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
10 
16576
  นางสาวศริญญา 
จาดศรี
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
11 
16656
  นางสาวกุลภรณ์ 
สุวิเชียร
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
12 
16659
  นางสาวจิดาภา 
สุวรรณรอ
   TO BE NUMBERONE
   ห้องคณิตศาสตร์
ผ่าน
13 
16664
  นางสาวตุลยา 
ทองสิน
   คอมพิวเตอร์
   ห้องคอมฯ 2
ผ่าน
14 
16669
  นางสาวปุญญภัค 
สุ่มโยง
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
15 
16717
  นางสาวธมลวรรณ 
ทั่วสูงเนิน
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
16 
16756
  นางสาวจิราพร 
อินทโชติ
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
17 
16760
  นางสาวณัฐจีตา 
กิจคะวงศ
   ภาษาและวัฒนธรรมจีน
   ห้องภาษาจีน
ผ่าน
18 
16762
  นางสาวธัญชญาภรณ์ 
สินโต
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
19 
16765
  นางสาวปาริฉัตร 
พรหมมีเนตร
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
20 
16771
  นางสาวเพชรลัดดา 
สังเกตุ
   นาฏศิลป์
   ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
21 
16774
  นางสาวภัสทรีพร 
ทิมทอง
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
22 
16812
  นางสาวจาตุพัตร์ 
จันนา
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
23 
16817
  นางสาวณัฏฐณิชา 
ราชหงษ์
   TO BE NUMBERONE
   ห้องคณิตศาสตร์
ผ่าน
24 
16868
  นางสาวณัฏฐธิดา 
ราชหงษ์
   การงานสู่อาชีพ
   ห้องคหกรรมผ้า
ผ่าน
25 
16869
  นางสาวนัฐนรี 
จันทร์สุวรรณ
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
26 
16871
  นางสาวธัญจิรา 
มีแจ้ง
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
27 
16873
  นางสาวนิธิพร 
จันทร์พรหมมา
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
28 
16876
  นางสาวปนัสยา 
แม้นแก้ว
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
29 
16882
  นางสาววีรดา 
แสงขาว
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
30 
16883
  นางสาวศุภาพิชญ์ 
ศรีเรือง
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
31 
16916
  นางสาวนริสรา 
โพธิ์รุ้ง
   TO BE NUMBERONE
   ห้องคณิตศาสตร์
ผ่าน
32 
16919
  นางสาวเบญจวรรณ 
คงเขียว
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
33 
16929
  นางสาวสุนิสา 
ยิ้มมา
   TO BE NUMBERONE
   ห้องคณิตศาสตร์
ผ่าน
34 
16934
  นางสาวอริสา 
วจีสุจริต
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
35 
16976
  นางสาวณัฐฐินันท์ 
อิ่มเลิศ
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
36 
16977
  นางสาวณัฐพร 
ชงโชติ
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
37 
16978
  นางสาวธัญญารัตน์ 
โอภาส
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
38 
16979
  นางสาวธารารัตน์ 
เต็มเปี่ยม
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
39 
16980
  นางสาวนรินทร 
เปียศิริ
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
40 
16984
  นางสาวศิริวรรณ 
จันทร์อินทร์
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
41 
17602
  นางสาวริญญารัศมิ์ 
สนสุรัตน์
   การงานสู่อาชีพ
   ห้องคหกรรมผ้า
ผ่าน