รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
19641
  นางสาวอรณิชา 
เอมโคกสลุด
   งานอาหาร
   ห้องปฏิบัติการอาหาร
ผ่าน
16553
  นายวราห์พล 
ณ ลำพูน
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16593
  นายธารินทร์ 
ชั่งจันทร์
   English Conversation
   ห้อง ม.2.10
ผ่าน
16637
  นายกฤษฎา 
สมนึก
   English Conversation
   ห้อง ม.2.10
ผ่าน
16641
  นายธนธรณ์ 
คานกระโทก
   
   
รอประเมิน
16690
  นายฐิติพงศ์ 
เหมราช
   English Conversation
   ห้อง ม.2.10
ผ่าน
16693
  นายณัฐพงศ์ 
เรือนเอี่ยม
   English Conversation
   ห้อง ม.2.10
ผ่าน
16797
  นายธีรพงษ์ 
มากพิณ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16804
  นายรัชชานนท์ 
บัวดี
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
10 
16902
  นายวรทัต 
มาอยู่
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
11 
16952
  นายปวิตร 
พลอยแก้ว
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
12 
16959
  นายภานุวัฒน์ 
บังกระโทก
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
13 
18629
  นายธนาวัฒน์ 
คดคง
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
14 
16157
  นางสาวเสาวลักษณ์ 
เนียมวัลย์
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
15 
16609
  นางสาวกมลชนก 
ศรีวิลัย
   English Conversation
   ห้อง ม.2.10
ผ่าน
16 
16614
  นางสาวณัฐณิชา 
วาลู้หลัง
   การงานสู่อาชีพ
   ห้องคหกรรมผ้า
ผ่าน
17 
16758
  นางสาวโชติกา 
พรมสว่าง
   ภาษาและวัฒนธรรมจีน
   ห้องภาษาจีน
ผ่าน
18 
16773
  นางสาวภัทราวดี 
ยิ้มดี
   ภาษาและวัฒนธรรมจีน
   ห้องภาษาจีน
ผ่าน
19 
16783
  นางสาวอริสรา 
ทับมั่น
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
20 
16825
  นางสาวพรพิมล 
เพ็งย่น
   คอมพิวเตอร์
   ห้องคอมฯ 2
ผ่าน
21 
16925
  นางสาววราภรณ์ 
ชมพักตร์
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
22 
17592
  นางสาวศศิกานต์ 
ขวัญคุ้ม
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
23 
18207
  นางสาวสิริรัตน์ 
ล้อมจันทร์
   แนะแนว
   ห้องแนะแนว
ผ่าน
24 
18315
  นางสาวพิมพ์วิภา 
หมั่นการ
   คอมพิวเตอร์
   ห้องคอมฯ 2
ผ่าน
25 
18630
  นางสาวชนัดดา 
จันท่าม่วง
   ภาษาญี่ปุ่น
   ห้อง ม.4.4
ผ่าน
26 
18631
  นางสาวกนิษฐา 
กวนฮง
   English Conversation
   ห้อง ม.2.10
ผ่าน
27 
18632
  นางสาวจินตหรา 
บุญศรี
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
28 
18633
  นางสาวธันย์ชนก 
มากเมือง
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
29 
18634
  นางสาวนิรัชพร 
สีกุม
   การงานสู่อาชีพ
   ห้องคหกรรมผ้า
ผ่าน
30 
18635
  นางสาวพรธิดา 
อินทร์เกตุ
   English Conversation
   ห้อง ม.2.10
ผ่าน
31 
18637
  นางสาววันวิสา 
จันทะคุณ
   การงานสู่อาชีพ
   ห้องคหกรรมผ้า
ผ่าน
32 
18638
  นางสาวศรุตา 
อินเกิด
   การงานสู่อาชีพ
   ห้องคหกรรมผ้า
ผ่าน
33 
18639
  นางสาวสุพรรณิกา 
ธนสัมบัณณ์
   ภาษาญี่ปุ่น
   ห้อง ม.4.4
ผ่าน
34 
18640
  นางสาวอารีรัตน์ 
โรจน์ปิยะวาทิน
   การงานสู่อาชีพ
   ห้องคหกรรมผ้า
ผ่าน