รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
16752
  นายอิทธิกร 
อินทสอน
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
16794
  นายธนัช 
คงจันทร์
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16798
  นายพรภวิษย์ 
โตมอญ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16842
  นายธนกฤต 
มีลาภสม
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16848
  นายพุฒิพงษ์ 
มั่นคงดี
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
16851
  นายรติยุทธ 
แสงสุข
    English for fun
   ห้อง ม.4.3
ผ่าน
16857
  นายสุรสิทธิ์ 
ทองสนิท
   ดนตรีสากล
   ห้องดนตรีสากล
ผ่าน
16890
  นายชัญญา 
ตั้งคำ
   จิตอาสาเยาวสตรี
   ห้องศุนย์วัยใสฯ
ผ่าน
16892
  นายทวีศักดิ์ 
จิตรกำเหนิด
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
10 
16893
  นายธีรภัทร์ 
ขำเฟื่อง
   งานอาหาร
   ห้องปฏิบัติการอาหาร
รอประเมิน
11 
16900
  นายมินธดา 
ชูสาย
   สังคม 4
   ห้อง ม.6.5
ผ่าน
12 
16909
  นายหฤษฎ์ 
คุ้มรักษ์
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
13 
16912
  นายอานุภาพ 
ไกรนอก
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
14 
18645
  นายพิทยา 
อินเตรียะ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
15 
18646
  นายเศรษฐสรร 
นัดประสพ
   นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ผ่าน
16 
18647
  นายอรุณธงชัย 
เถื่อนวงษ์
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
17 
16715
  นางสาวธนภรณ์ 
มั่นฤทธิ์
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
18 
16778
  นางสาวสุกัญญา 
พึ่งเสดาะ
   สิ่งประดิษฐ์
   ซุ้มหน้าห้องทะเบียน
ผ่าน
19 
16820
  นางสาวธัญญารัตน์ 
มั่นเปล่ง
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
20 
16822
  นางสาวน้ำทิพย์ 
ฉ่ำไกร
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
21 
16828
  นางสาวภัทราภรณ์ 
แสงทิพย์กัญญา
   ห้องสมุด
   ห้องสมุด
ผ่าน
22 
16875
  นางสาวบุญสิตา 
แซ่คู่
   การงานสู่อาชีพ
   ห้องคหกรรมผ้า
ผ่าน
23 
18649
  นางสาวเกตุสุดา 
จันปาน
   งานอาหาร
   ห้องปฏิบัติการอาหาร
ผ่าน
24 
19138
  นางสาวธัญญเรศ 
ชัยเจริญ
   นาฏศิลป์
   ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน