รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
19526
  เด็กชายกรศศิร์
นุ่มอิ่ม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
2
19527
  เด็กชายเกียรติกุล
สิงห์โตแก้ว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
3
19528
  เด็กชายเฉลิมวงศ์
ร่วนลอย
08-07-2020
 
0   ครั้ง
4
19529
  เด็กชายณัฐวุธ
สุทธิรัตน์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
5
19530
  เด็กชายณัฐสิทธิ์
น้อยสถิตย์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
6
19531
  เด็กชายเดโช
กันเกิด
08-07-2020
 
0   ครั้ง
7
19532
  เด็กชายธนกฤต
นัยวิรัตน์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
8
19533
  เด็กชายธนดล
โม่ไพร
08-07-2020
 
0   ครั้ง
9
19534
  เด็กชายนพรัตน์
สิงห์พัน
08-07-2020
 
0   ครั้ง
10
19535
  เด็กชายนภัส
เรือศรีจันทร์
08-07-2020
 
25   ครั้ง
11
19536
  เด็กชายนฤพนธ์
สายมะณี
08-07-2020
 
1   ครั้ง
12
19537
  เด็กชายบุญทักษิณ
เจริญคุณธรรม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
13
19538
  เด็กชายพศิณ
โมราถบ
08-07-2020
  07:04:44
0   ครั้ง
14
19539
  เด็กชายพีรวัศ
บัญจรัตน์วรกุล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
15
19540
  เด็กชายยศกร
ปิ่นทอง
08-07-2020
  07:36:11
1   ครั้ง
16
19541
  เด็กชายวิศวกร
คล้ายกลิ่น
08-07-2020
 
4   ครั้ง
17
19542
  เด็กชายศุภกิตต์
ใจวุฒิ
08-07-2020
 
3   ครั้ง
18
19543
  เด็กชายศุภชัย
แย้มสรวญ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
19
19544
  เด็กชายศุภณัฐ
เพ็งครุธ
08-07-2020
  07:38:07
2   ครั้ง
20
19545
  เด็กชายสมโภช
สิงหะ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
21
19546
  เด็กชายสรศักดิ์
ธูปขุนทด
08-07-2020
 
0   ครั้ง
22
19547
  เด็กชายสุรพงศ์
แจ้งเล็ก
08-07-2020
 
0   ครั้ง
23
19548
  เด็กชายสุวิจักขณ์
โตสำลี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
24
19549
  เด็กชายอภิสิทธิ์
นราจร
08-07-2020
 
1   ครั้ง
25
19550
  เด็กชายอัษฎาวุฒิ
สีโห้มี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
26
19584
  เด็กชายธนภัทร
ระโส
08-07-2020
 
0   ครั้ง
27
19551
  เด็กหญิงกชกร
โรจน์ปิยะวาทิน
08-07-2020
 
2   ครั้ง
28
19552
  เด็กหญิงกมลพร
จันทร์ทัน
08-07-2020
 
0   ครั้ง
29
19553
  เด็กหญิงจิราภา
รักประเสริฐ
08-07-2020
  06:21:08
0   ครั้ง
30
19554
  เด็กหญิงญารินดา
ปู่ใจดี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
31
19555
  เด็กหญิงณัฏฐ์นรินทร์
จำนงศรี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
32
19556
  เด็กหญิงธีมาพร
จิอู๋
08-07-2020
 
0   ครั้ง
33
19557
  เด็กหญิงน้ำเพ็ชร
เย็นธรามาส
08-07-2020
 
0   ครั้ง
34
19558
  เด็กหญิงเนตรนภา
ลายอะหลุด
08-07-2020
  07:31:22
2   ครั้ง
35
19559
  เด็กหญิงเพ็ญนภา
จันทร์คำ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
36
19560
  เด็กหญิงเพียงรวี
จันทร์กังวาลย์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
37
19561
  เด็กหญิงภาวิณี
ช้างทอง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
38
19563
  เด็กหญิงสุรีภรณ์
ดวงอาทิตย์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
39
19564
  เด็กหญิงอังคณา
เสงี่ยมพันธ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
40
19565
  เด็กหญิงอุไรพร
เทศสถิตย์
08-07-2020
 
1   ครั้ง