รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
19248
  เด็กชายกรกฤต
กันหา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
2
19249
  เด็กชายกฤติธี
ทั่งเหล็ก
08-07-2020
 
0   ครั้ง
3
19250
  เด็กชายกฤษณพล
มีแก้ว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
4
19251
  เด็กชายกล้าณรงค์
โพธิ์โชติ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
5
19252
  เด็กชายกิตติพงศ์
จันทร์เพ็ชร
08-07-2020
  06:54:16
0   ครั้ง
6
19253
  เด็กชายจิรายุทธ
ทองสุก
08-07-2020
 
1   ครั้ง
7
19254
  เด็กชายณกุลกานต์
เรืองศรี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
8
19255
  เด็กชายธนกร
เฉยทอง
08-07-2020
  06:56:02
2   ครั้ง
9
19256
  เด็กชายธนกร
ฉายสีอ่อน
08-07-2020
 
0   ครั้ง
10
19257
  เด็กชายพลพัชร์
วณิกุลพิทักษ์
08-07-2020
  07:36:06
0   ครั้ง
11
19258
  เด็กชายพสิษฐ์
แซ่ลิ้ม
08-07-2020
 
4   ครั้ง
12
19259
  เด็กชายพิพัฒพงศ์
เกตุรวม
08-07-2020
  07:04:54
0   ครั้ง
13
19260
  เด็กชายพีรพัฒน์
เทียมสา
08-07-2020
 
1   ครั้ง
14
19261
  เด็กชายภัคพล
เจริญผา
08-07-2020
  06:46:59
0   ครั้ง
15
19262
  เด็กชายภูตะวัน
แซ่ลี้
08-07-2020
 
3   ครั้ง
16
19263
  เด็กชายรพีพัฒน์
สายสีนพคุณ
08-07-2020
  07:37:52
1   ครั้ง
17
19264
  เด็กชายศตวีร์
คำพา
08-07-2020
  06:39:59
0   ครั้ง
18
19302
  เด็กชายโสภณวิชญ์
บุญคง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
19
19266
  เด็กหญิงกมลรัตน์
พบแก้ว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
20
19267
  เด็กหญิงกีรตยา
หลิวยัง
08-07-2020
  06:35:57
1   ครั้ง
21
19268
  เด็กหญิงฐิตาภรณ์
ภู่เขียว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
22
19269
  เด็กหญิงชนัญญู
กุลเกลี้ยง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
23
19270
  เด็กหญิงชลดา
รักเรือง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
24
19271
  เด็กหญิงณัฐจิรา
วาลู้หลัง
08-07-2020
  06:44:08
0   ครั้ง
25
19272
  เด็กหญิงธงทอง
น้อยโฉม
08-07-2020
 
1   ครั้ง
26
19273
  เด็กหญิงธนัชภัค
น้อยสอน
08-07-2020
 
0   ครั้ง
27
19274
  เด็กหญิงนภัสสร
อินแตง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
28
19275
  เด็กหญิงนภาดา
นราแก้ว
08-07-2020
  06:34:43
0   ครั้ง
29
19276
  เด็กหญิงนันทิชา
ศรีโชติ
08-07-2020
 
1   ครั้ง
30
19277
  เด็กหญิงบุษยมาศ
พลับพลา
08-07-2020
  07:31:30
0   ครั้ง
31
19278
  เด็กหญิงพรนภัส
โตแทนสมบัติ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
32
19279
  เด็กหญิงพิรญาณ์
คล้ายแป้น
08-07-2020
  07:12:11
0   ครั้ง
33
19280
  เด็กหญิงเพ็ญนภา
มั่นคง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
34
19281
  เด็กหญิงภัทรวดี
ยศสมบัติ
08-07-2020
  07:38:52
0   ครั้ง
35
19282
  เด็กหญิงมีนา
บินและ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
36
19283
  เด็กหญิงรฏา
เทพสุวรรณ
08-07-2020
  06:44:46
0   ครั้ง
37
19284
  เด็กหญิงรัตมณี
เลี่ยมขาว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
38
19285
  เด็กหญิงวนันญา
สุรธรรมจรรยา
08-07-2020
  06:49:15
0   ครั้ง
39
19286
  เด็กหญิงสรัญชนา
กลิ่นแจ่ม
08-07-2020
 
1   ครั้ง
40
19287
  เด็กหญิงอภิชญา
คงชู
08-07-2020
  07:12:08
0   ครั้ง