รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
19288
  เด็กชายกมลภพ
สังเกตุ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
2
19289
  เด็กชายกฤษกร
นราพันธ์
08-07-2020
  06:58:41
0   ครั้ง
3
19290
  เด็กชายกฤษติพัฒร์
คำล่า
08-07-2020
 
0   ครั้ง
4
19291
  เด็กชายจักรพันธ์
ช่างทองมะดัน
08-07-2020
  06:59:22
0   ครั้ง
5
19292
  เด็กชายณพงศ์
สอนจันทร์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
6
19293
  เด็กชายณัฐนันท์
คงทน
08-07-2020
  07:10:11
0   ครั้ง
7
19294
  เด็กชายณัฐวุฒิ
พลพัตร์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
8
19295
  เด็กชายดิสพร
กันฑะ
08-07-2020
  07:16:13
0   ครั้ง
9
19296
  เด็กชายธิติวัฒน์
เฟื่องเหล็ก
08-07-2020
 
0   ครั้ง
10
19297
  เด็กชายธีรวิชญ์
สุทธิประภา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
11
19298
  เด็กชายปณัฐวัฒน์
รัตนทิพย์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
12
19299
  เด็กชายภาคิน
หลวงทิพย์
08-07-2020
  07:04:44
0   ครั้ง
13
19300
  เด็กชายเมธพนธ์
บุตรประโคน
08-07-2020
 
0   ครั้ง
14
19301
  เด็กชายศิธิโชค
กองโกย
08-07-2020
 
0   ครั้ง
15
19606
  เด็กชายกนกพันธ์
นิลดี
08-07-2020
  06:44:40
0   ครั้ง
16
19303
  เด็กหญิงกนกพร
โตมี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
17
19304
  เด็กหญิงแก้วกัลยา
หรั่งชะเอม
08-07-2020
  07:21:20
0   ครั้ง
18
19305
  เด็กหญิงจริยาพร
ขุนโต
08-07-2020
 
0   ครั้ง
19
19306
  เด็กหญิงชนิษฐา
โพธิวิทูลย์
08-07-2020
 
1   ครั้ง
20
19307
  เด็กหญิงณภัทร
ทองน้อย
08-07-2020
  07:21:35
0   ครั้ง
21
19308
  เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เกตุปาน
08-07-2020
 
0   ครั้ง
22
19309
  เด็กหญิงณิชชานรี
บุญประสิทธิ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
23
19310
  เด็กหญิงธนัญญา
อินนา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
24
19311
  เด็กหญิงธิดามุก
ชัยมาลา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
25
19312
  เด็กหญิงนริศรา
คำปาน
08-07-2020
 
1   ครั้ง
26
19313
  เด็กหญิงเบญญาภา
คุณมี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
27
19314
  เด็กหญิงปริยาภัทร
พัศกุล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
28
19315
  เด็กหญิงพิมพ์วิภา
สินทับ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
29
19316
  เด็กหญิงภัทรวรรณ
พุ่มเกตุ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
30
19317
  เด็กหญิงรัตนมน
ลีละวนาเศรษฐ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
31
19318
  เด็กหญิงรุ่งนภา
นุ่มทอง
08-07-2020
  07:00:34
0   ครั้ง
32
19319
  เด็กหญิงวิรดา
ฟักทอง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
33
19320
  เด็กหญิงวิไลวรรณ
สุทธิสาร
08-07-2020
  06:47:41
0   ครั้ง
34
19321
  เด็กหญิงศิรินันทน์
ศรีด้วง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
35
19322
  เด็กหญิงศุภรางศุ์
เนียมใบ
08-07-2020
  06:11:27
0   ครั้ง
36
19324
  เด็กหญิงสัณห์ฤทัย
สังสีแก้ว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
37
19325
  เด็กหญิงอรวรรยา
อ่อนตานา
08-07-2020
 
29   ครั้ง
38
19326
  เด็กหญิงอัญชิสา
อ่อนตานา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
39
19350
  เด็กหญิงทิพานัน
ประชุม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
40
19428
  เด็กหญิงญาณิศา
สมีเพ็ชร
08-07-2020
 
0   ครั้ง