รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
19358
  เด็กชายนุกูล
ดอกพุทธา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
2
19367
  เด็กชายจิรเดช
ประสิทธิชัย
08-07-2020
  07:33:13
0   ครั้ง
3
19368
  เด็กชายเจตนิพัทธ์
คำภีร์
08-07-2020
  06:29:11
0   ครั้ง
4
19369
  เด็กชายชวัลวิทย์
แก้วแจ้ง
08-07-2020
 
2   ครั้ง
5
19370
  เด็กชายณัฐกฤษ
น้อยกลิ่น
08-07-2020
  07:19:54
5   ครั้ง
6
19371
  เด็กชายธนธร
สืบกระแสร์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
7
19372
  เด็กชายธาวิน
มั่นคง
08-07-2020
  07:22:53
1   ครั้ง
8
19373
  เด็กชายนวพล
รุ่งเรืองศักดิ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
9
19374
  เด็กชายพงษ์พิพัฒน์
เฉยทอง
08-07-2020
  07:36:15
0   ครั้ง
10
19375
  เด็กชายพลวัฒน์
ศรีพรม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
11
19376
  เด็กชายพีรนาท
สิงห์โต
08-07-2020
 
0   ครั้ง
12
19377
  เด็กชายพุฒิธาดา
ปรอดครบุรี
08-07-2020
  06:48:14
0   ครั้ง
13
19378
  เด็กชายวชิรวิศย์
เนียมม่วง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
14
19379
  เด็กชายวิภาวัส
ตาวตา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
15
19380
  เด็กชายศรายุวัชร์
กำจัด
08-07-2020
  06:52:32
2   ครั้ง
16
19381
  เด็กชายศิริวัฒน์
ลอยเวหา
08-07-2020
 
3   ครั้ง
17
19382
  เด็กชายศุภกร
แก้วเหม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
18
19383
  เด็กชายศุภณัฐ
วิจิตรพงษา
08-07-2020
 
6   ครั้ง
19
19384
  เด็กชายศุภากร
บุญพรม
08-07-2020
  06:47:21
0   ครั้ง
20
19385
  เด็กชายสรวิชญ์
อนุเดช
08-07-2020
 
1   ครั้ง
21
19386
  เด็กชายสิริเชษฐ์
พรสวัสดิ์
08-07-2020
  07:12:18
1   ครั้ง
22
19387
  เด็กชายสุทธิวรากุล
พาพันธ์
08-07-2020
 
1   ครั้ง
23
19388
  เด็กชายอดิเทพ
แพเนียม
08-07-2020
  07:05:03
6   ครั้ง
24
19366
  เด็กหญิงฐิติมา
เกตุพรมมา
08-07-2020
 
3   ครั้ง
25
19389
  เด็กหญิงวรัญญา
กองคำ
08-07-2020
  06:49:12
1   ครั้ง
26
19390
  เด็กหญิงกานนภัส
พวงแก้ว
08-07-2020
 
6   ครั้ง
27
19393
  เด็กหญิงฐิติกาญจน์
เหมือนมี
08-07-2020
 
1   ครั้ง
28
19394
  เด็กหญิงณัฐริกา
สำราญดี
08-07-2020
  07:03:37
0   ครั้ง
29
19395
  เด็กหญิงพรพรรษา
จำปาขาว
08-07-2020
 
3   ครั้ง
30
19396
  เด็กหญิงพัณณิตา
ทองสา
08-07-2020
  06:49:09
0   ครั้ง
31
19397
  เด็กหญิงพิชชานันท์
มายิ้ม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
32
19398
  เด็กหญิงพิชชาภา
ดีอ้น
08-07-2020
  07:07:43
0   ครั้ง
33
19399
  เด็กหญิงพุธิตา
พิมอาจหาญ
08-07-2020
 
2   ครั้ง
34
19400
  เด็กหญิงรสนันท์
สนศิริ
08-07-2020
  06:55:23
0   ครั้ง
35
19401
  เด็กหญิงวิพาสินี
คำภิระ
08-07-2020
 
2   ครั้ง
36
19403
  เด็กหญิงศิริกานต์
รวมญาติ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
37
19404
  เด็กหญิงสุฑิตา
ชัยรังษี
08-07-2020
  07:37:07
10   ครั้ง
38
19405
  เด็กหญิงอุทุมพร
สุขสวัสดิ์
08-07-2020
  07:31:17
0   ครั้ง
39
19407
  เด็กหญิงชนิภา
เทียนนุ่ม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
40
19505
  เด็กหญิงฐานิดา
ศรฤทธิ์
08-07-2020
  07:33:00
2   ครั้ง