รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
19406
  เด็กชายกิตติพัฒน์
นันทปรีชากุล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
2
19408
  เด็กชายฐิติกร
ฉะเกตุ
08-07-2020
  07:36:41
3   ครั้ง
3
19409
  เด็กชายณัฐพล
ปิ่นทอง
08-07-2020
 
3   ครั้ง
4
19410
  เด็กชายณัฐภัทร
โม้แหยม
08-07-2020
  07:16:59
0   ครั้ง
5
19411
  เด็กชายดิษศเรศ
อยู่ดี
08-07-2020
 
4   ครั้ง
6
19412
  เด็กชายเดชาธร
ทวนหอม
08-07-2020
  07:03:24
0   ครั้ง
7
19413
  เด็กชายธนชิต
ผิวอ่อน
08-07-2020
 
1   ครั้ง
8
19414
  เด็กชายนิติภูมิ
ทองดี
08-07-2020
  06:36:01
0   ครั้ง
9
19415
  เด็กชายภาณุพงษ์
ด่านนอก
08-07-2020
 
0   ครั้ง
10
19416
  เด็กชายรัฐศาสตร์
แก้วสุวสิงห์
08-07-2020
  07:05:11
0   ครั้ง
11
19417
  เด็กชายวรเมธ
กระสินธ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
12
19418
  เด็กชายศุภกร
ยอดเพชร์
08-07-2020
  07:00:04
1   ครั้ง
13
19419
  เด็กชายศุภวัฒน์
สุ่มนาค
08-07-2020
 
0   ครั้ง
14
19420
  เด็กชายสิทธิกร
พงษ์วานิช
08-07-2020
  06:55:31
0   ครั้ง
15
19421
  เด็กชายสิทธิชัย
ฉายบาง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
16
19422
  เด็กชายสุธีร์
พรชาวนา
08-07-2020
  06:45:08
1   ครั้ง
17
19423
  เด็กชายหรรษพล
ตาเจริญเมือง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
18
19391
  เด็กหญิงปณิดา
อิ่มสิน
08-07-2020
  06:55:27
0   ครั้ง
19
19424
  เด็กหญิงกันตนา
ทองครุฑ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
20
19425
  เด็กหญิงจรัญญา
ภูศรีเทศ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
21
19426
  เด็กหญิงจิดาภา
มะยมหิน
08-07-2020
 
2   ครั้ง
22
19427
  เด็กหญิงชุตินันท์
ภู่ทับ
08-07-2020
  07:07:38
1   ครั้ง
23
19429
  เด็กหญิงฐิรกานต์
ทิมขลิบ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
24
19430
  เด็กหญิงณัฐชยา
กล้าหาญศึก
08-07-2020
  07:35:17
1   ครั้ง
25
19431
  เด็กหญิงธาราวดี
ต๊ะปัญญา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
26
19432
  เด็กหญิงธิดารัตน์
สถาพรกุลชัย
08-07-2020
  07:24:40
0   ครั้ง
27
19433
  เด็กหญิงนิดารัตน์
แก้วน้อย
08-07-2020
 
1   ครั้ง
28
19434
  เด็กหญิงบุณยานุช
ชิตพันธ์
08-07-2020
  06:56:07
0   ครั้ง
29
19435
  เด็กหญิงบุษยา
ช้างงาม
08-07-2020
 
17   ครั้ง
30
19436
  เด็กหญิงปารณีย์
เอี่ยมบุญฤทธิ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
31
19437
  เด็กหญิงปิยวรรณ
ไพษา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
32
19438
  เด็กหญิงปิยะธิดา
สีคำแหง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
33
19439
  เด็กหญิงพรพรหมพรรณ
ม่วงเนียม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
34
19440
  เด็กหญิงพุทธพร
อ่อนแก้ว
08-07-2020
  07:13:08
1   ครั้ง
35
19441
  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
สาโพธิ์ลาย
08-07-2020
 
1   ครั้ง
36
19442
  เด็กหญิงภารดี
สายตระกูล
08-07-2020
  06:39:18
2   ครั้ง
37
19443
  เด็กหญิงรสจริน
ปั้นน้ำคู้
08-07-2020
 
0   ครั้ง
38
19444
  เด็กหญิงวรัทยา
ยังเอี่ยม
08-07-2020
  07:24:22
3   ครั้ง
39
19445
  เด็กหญิงอาภัสรา
คล้ายทรัพย์
08-07-2020
 
3   ครั้ง
40
19562
  เด็กหญิงศรุตา
จำปาเทศ
08-07-2020
  06:47:36
3   ครั้ง