รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
19075
  เด็กชายกานต์
อาบเงิน
08-07-2020
 
1   ครั้ง
2
19076
  เด็กชายจักรพรรดิ์
ต๊ะวงศ์ชัย
08-07-2020
 
0   ครั้ง
3
19077
  เด็กชายจักรพล
กวางแก้ว
08-07-2020
 
1   ครั้ง
4
19078
  เด็กชายจารุกิตติ์
เยื่อใย
08-07-2020
  07:31:23
2   ครั้ง
5
19079
  เด็กชายชวิศ
สุขเกษม
08-07-2020
 
1   ครั้ง
6
19080
  เด็กชายชัยเชษฐ์
แถมพยัคฆ์
08-07-2020
  06:43:05
0   ครั้ง
7
19081
  เด็กชายณภัทร
เสนานุช
08-07-2020
 
3   ครั้ง
8
19082
  เด็กชายณัฐวัชต์
เกษแก้ว
08-07-2020
  07:31:22
4   ครั้ง
9
19083
  เด็กชายเตชินท์
ศรีตองอ่อน
08-07-2020
 
15   ครั้ง
10
19084
  เด็กชายธนวัฒน์
ศรีอรัญ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
11
19085
  เด็กชายธนวัฒน์
สนสาย
08-07-2020
 
4   ครั้ง
12
19086
  เด็กชายธีรภัทร
ศิริรัตน์
08-07-2020
 
8   ครั้ง
13
19087
  เด็กชายนภสิทธิ์
ศักดิ์ประเสริฐ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
14
19088
  เด็กชายนันทิพัฒน์
ทองแย้ม
08-07-2020
 
21   ครั้ง
15
19089
  เด็กชายศักดินนท์
แก้วตา
08-07-2020
 
1   ครั้ง
16
19090
  เด็กชายเป็นเอก
ไตละนันทน์
08-07-2020
 
1   ครั้ง
17
19091
  เด็กชายพิชิตชัย
รัตนาวรัญญู
08-07-2020
  06:01:28
0   ครั้ง
18
19093
  เด็กชายพีระพงษ์
บุญประเสริฐ
08-07-2020
 
1   ครั้ง
19
19094
  เด็กชายภานุวัฒน์
แสงนาค
08-07-2020
 
6   ครั้ง
20
19095
  เด็กชายภูฟ้า
เนยโอชา
08-07-2020
 
3   ครั้ง
21
19096
  เด็กชายเมธพนธ์
ด้วงแดง
08-07-2020
  06:42:55
1   ครั้ง
22
19097
  เด็กชายยุทธนา
เอกปริญญา
08-07-2020
 
5   ครั้ง
23
19098
  เด็กชายรพีพัฒน์
อินริ้ว
08-07-2020
 
25   ครั้ง
24
19099
  เด็กชายศิวกร
สุวรรณไพรัตน
08-07-2020
 
8   ครั้ง
25
19100
  เด็กชายศุภกฤต
วงค์มา
08-07-2020
  07:22:41
2   ครั้ง
26
19101
  เด็กชายสถิตคุณ
เงินไทย
08-07-2020
 
11   ครั้ง
27
19102
  เด็กชายสรยุทธ
เจตโพธิ์
08-07-2020
  07:08:39
3   ครั้ง
28
19103
  เด็กชายอดิสร
มะนาวหวาน
08-07-2020
 
2   ครั้ง
29
19104
  เด็กชายอาวุธ
ทองไพโรจน์
08-07-2020
  07:22:38
1   ครั้ง
30
19648
  เด็กชายบวรรัตน์
ขลิบปั้น
08-07-2020
 
4   ครั้ง
31
19114
  เด็กชายจักรกฤษณ์
เจียงผู่
08-07-2020
 
2   ครั้ง
32
19106
  เด็กหญิงชนิดา
ธรรมเนียมใหม่
08-07-2020
 
0   ครั้ง
33
19107
  เด็กหญิงชนิดาภา
ยิ้มอยู่
08-07-2020
 
0   ครั้ง
34
19108
  เด็กหญิงฐิติรัตน์
บัวทอง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
35
19109
  เด็กหญิงนิพาดา
ชอบฉิมพลี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
36
19110
  เด็กหญิงภัทรนันท์
หอมทอง
08-07-2020
 
1   ครั้ง
37
19112
  เด็กหญิงสายพิรุณ
ดีมี
08-07-2020
  07:03:55
10   ครั้ง
38
19113
  เด็กหญิงหัสยา
สร้อยสุข
08-07-2020
 
0   ครั้ง
39
19655
  เด็กหญิงอุชุกร
แสงใสศุภชา
08-07-2020
 
3   ครั้ง
40
19656
  เด็กหญิงญาณิศา
วิจิตรกุล
08-07-2020
 
2   ครั้ง