รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18715
  เด็กชายจตุโสภาค
มากโภคา
08-07-2020
 
15   ครั้ง
2
18716
  เด็กชายจักรี
วิมล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
3
18717
  เด็กชายชัยอนันต์
ช้างเจริญ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
4
18718
  เด็กชายณัชพล
คำบุญ
08-07-2020
  06:38:22
0   ครั้ง
5
18719
  เด็กชายณัฐจักร์
เจียมประสิทธิ์
08-07-2020
 
1   ครั้ง
6
18720
  เด็กชายธนกฤต
ทิพย์มี
08-07-2020
  07:11:46
1   ครั้ง
7
18721
  เด็กชายธนวัฒน์
ขวัญคุ้ม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
8
18722
  เด็กชายธวัชชัย
คงทอง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
9
18723
  เด็กชายธีรไนย
บุญเมฆ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
10
18724
  เด็กชายนิธิพัฒน์
แก้วแซง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
11
18725
  เด็กชายปุญญพัฒน์
ยืนชีวิต
08-07-2020
 
0   ครั้ง
12
18726
  เด็กชายพีรพัฒน์
คุ้มสุข
08-07-2020
  06:35:44
2   ครั้ง
13
18727
  เด็กชายไพบูลย์
ประภากมล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
14
18728
  เด็กชายภูมิภัทร
เดชอุปการ
08-07-2020
  07:30:45
4   ครั้ง
15
18729
  เด็กชายภูวดล
ทองดอนสา
08-07-2020
 
1   ครั้ง
16
18730
  เด็กชายวีรภัทร
ทั่งทอง
08-07-2020
  07:27:31
0   ครั้ง
17
18731
  เด็กชายศรายุทธ
สนมฉ่ำ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
18
18732
  เด็กชายศิรชัช
คุ้มแพทย์
08-07-2020
  07:29:41
0   ครั้ง
19
18733
  เด็กชายอภิสิทธิ์
ดอนผิวไพร
08-07-2020
 
0   ครั้ง
20
18734
  เด็กหญิงกษิรา
กาปินตา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
21
18735
  เด็กหญิงจิราพัชร
คชนิล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
22
18736
  เด็กหญิงชนัญชิดา
ไชยบุบผา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
23
18737
  เด็กหญิงณัฐชา
คำชม
08-07-2020
  06:59:41
0   ครั้ง
24
18738
  เด็กหญิงณิชาภัทร
เพชรบัวศักดิ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
25
18739
  เด็กหญิงดารินรัตน์
ปัญญาแก้ว
08-07-2020
 
1   ครั้ง
26
18740
  เด็กหญิงทักษญา
กองเมือง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
27
18741
  เด็กหญิงธนัชพร
คงพิรอด
08-07-2020
  07:13:38
0   ครั้ง
28
18743
  เด็กหญิงนิรดา
จรุ่งแก้ว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
29
18744
  เด็กหญิงเบญญาภา
จันทร์สุข
08-07-2020
  06:53:06
0   ครั้ง
30
18745
  เด็กหญิงปิ่นสุดา
ประเสริฐสุข
08-07-2020
 
1   ครั้ง
31
18746
  เด็กหญิงพิชญาภา
ศรีแสง
08-07-2020
  07:29:36
0   ครั้ง
32
18747
  เด็กหญิงภัณฑิรา
สีแตง
08-07-2020
 
1   ครั้ง
33
18748
  เด็กหญิงรวิสุดา
แก้วบุญเรือง
08-07-2020
  07:09:51
0   ครั้ง
34
18749
  เด็กหญิงศุภรดา
นาคยิ้ม
08-07-2020
  06:35:29
1   ครั้ง
35
18750
  เด็กหญิงสรนันท์
เทอดทูล
08-07-2020
  06:57:55
0   ครั้ง
36
18751
  เด็กหญิงสวรรยา
จูขวัญ
08-07-2020
 
1   ครั้ง
37
18752
  เด็กหญิงสิริวิมล
อุ่นดี
08-07-2020
  06:22:37
0   ครั้ง
38
18753
  เด็กหญิงอฑิตยา
ทวีโรจนกุล
08-07-2020
 
1   ครั้ง
39
18754
  เด็กหญิงอรษา
บริบูรณ์เกษตร
08-07-2020
  06:54:25
0   ครั้ง
40
19643
  เด็กหญิงศิริมา
นันทวงค์
08-07-2020
  06:58:34
1   ครั้ง