รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18755
  เด็กชายกษมา
เกษรบัว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
2
18756
  เด็กชายจามร
ปลายกระโทก
08-07-2020
  06:55:07
0   ครั้ง
3
18757
  เด็กชายจีรทีปต์
ฉ่ำไกร
08-07-2020
 
0   ครั้ง
4
18758
  เด็กชายณัฐพันธุ์
พันธุ์จันทร์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
5
18759
  เด็กชายธนโชติ
ชาญชาติ
08-07-2020
 
2   ครั้ง
6
18760
  เด็กชายธนธรณ์
กิจปรีชาวนิช
08-07-2020
  07:25:44
0   ครั้ง
7
18761
  เด็กชายธนัช
เหลืองตระกูล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
8
18762
  เด็กชายนพคุณ
นาคน้อย
08-07-2020
 
0   ครั้ง
9
18763
  เด็กชายนิติภูมิ
นัดประสพ
08-07-2020
  06:54:20
0   ครั้ง
10
18764
  เด็กชายเป็นหนึ่ง
ไตละนันทน์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
11
18765
  เด็กชายพงศกรณ์
ชาติกรณ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
12
18766
  เด็กชายพสธร
อ่อนโยน
08-07-2020
 
0   ครั้ง
13
18767
  เด็กชายมนต์ชัย
นุเครือ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
14
18768
  เด็กชายมิ่งแมน
สุขุม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
15
18769
  เด็กชายรัชชานนท์
ทองสอน
08-07-2020
  06:59:54
0   ครั้ง
16
18770
  เด็กชายรัฐภูมิ
เชี่ยวชาญ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
17
18771
  เด็กชายวรรณธน
ธิติเวสส
08-07-2020
 
1   ครั้ง
18
18772
  เด็กชายอนุวัฒน์
วงอุด
08-07-2020
 
0   ครั้ง
19
18773
  เด็กชายอินทรีย์
ศรีสมัย
08-07-2020
  06:29:01
1   ครั้ง
20
18774
  เด็กหญิงกรชกร
ไตรยสุทธิ์
08-07-2020
  07:04:33
0   ครั้ง
21
18775
  เด็กหญิงจันทรา
เพ็ชรกระจ่าง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
22
18776
  เด็กหญิงชรินรัตน์
ปิ่นทอง
08-07-2020
 
1   ครั้ง
23
18777
  เด็กหญิงชลิตา
สุขคุ้ม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
24
18778
  เด็กหญิงชัญญา
เหลืองตระกูล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
25
18779
  เด็กหญิงชุติมาศ
ยิ้มนวล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
26
18780
  เด็กหญิงณัฐชยา
แก้วสุวสิงห์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
27
18781
  เด็กหญิงณิชาภัทร
ตรงต่อกิจ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
28
18782
  เด็กหญิงธนภรณ์
พันธุ์เอี่ยม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
29
18783
  เด็กหญิงธัญญลักษณ์
จันทร์สว่าง
08-07-2020
 
1   ครั้ง
30
18784
  เด็กหญิงธัญญาพร
พ่วงประเสริฐ
08-07-2020
 
1   ครั้ง
31
18785
  เด็กหญิงปิญชาน์พิชญ์
แป้นแก้ว
08-07-2020
  06:45:01
0   ครั้ง
32
18786
  เด็กหญิงพจณีย์
มาไชยนาม
08-07-2020
  06:39:24
0   ครั้ง
33
18787
  เด็กหญิงพัชริดา
หลิมเทียนรี้
08-07-2020
 
1   ครั้ง
34
18788
  เด็กหญิงพินสุดา
สุวภาพ
08-07-2020
  06:59:06
0   ครั้ง
35
18789
  เด็กหญิงรินรดา
อุ่นใจ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
36
18790
  เด็กหญิงวรณพร
แก้วสุวรรณ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
37
18791
  เด็กหญิงวันวิสา
ทองครุธ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
38
18792
  เด็กหญิงศรัณย์ภัทร
เอี่ยมแก้ว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
39
18793
  เด็กหญิงศศิรินทร์
การุณ
08-07-2020
  07:21:51
1   ครั้ง
40
18794
  เด็กหญิงสุทธิกานต์
เชี่ยวชาญทวีกุล
08-07-2020
 
0   ครั้ง