รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18795
  เด็กชายกรัณย์
สังข์วงษา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
2
18796
  เด็กชายคุณากร
ภูมิผล
08-07-2020
  07:09:15
0   ครั้ง
3
18797
  เด็กชายชนะชัย
แย้มมา
08-07-2020
 
1   ครั้ง
4
18798
  เด็กชายชโยชา
จงทอง
08-07-2020
  08:43:56
19   ครั้ง
5
18799
  เด็กชายณฐพร
รัตนสกล
08-07-2020
 
6   ครั้ง
6
18800
  เด็กชายณัฐสิทธิ์
แร่ถ่าย
08-07-2020
  06:33:44
3   ครั้ง
7
18801
  เด็กชายธนโชติ
อิ่มหิรัญ
08-07-2020
  06:52:09
1   ครั้ง
8
18802
  เด็กชายนราธิป
เพ็ชรเมือง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
9
18803
  เด็กชายปณิธิ
สังข์แป้น
08-07-2020
 
0   ครั้ง
10
18804
  เด็กชายประภากร
หล่ออินทร์
08-07-2020
  06:30:34
4   ครั้ง
11
18805
  เด็กชายปรัชญ์วิช
กุมภา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
12
18806
  เด็กชายปวริศร
สกุลวรารัตน์
08-07-2020
  07:04:51
4   ครั้ง
13
18807
  เด็กชายพงศธร
เรืองเที่ยง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
14
18808
  เด็กชายพิรุฬห์
ลี
08-07-2020
  07:10:24
4   ครั้ง
15
18809
  เด็กชายเมธีกร
โนรี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
16
18810
  เด็กชายรัฐภูมิ
พันธาธิก
08-07-2020
 
0   ครั้ง
17
18811
  เด็กชายเศรษฐพงศ์
พรพรหมพิพัฒน์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
18
18812
  เด็กหญิงกมลชนก
ทองน้อย
08-07-2020
 
1   ครั้ง
19
18813
  เด็กหญิงกรวิกา
วัฒนสมบูรณ์
08-07-2020
  07:06:41
5   ครั้ง
20
18814
  เด็กหญิงกัญญาพร
สิงห์ทอง
08-07-2020
 
9   ครั้ง
21
18815
  เด็กหญิงกานตรัตน์
ใจวัง
08-07-2020
  06:58:50
0   ครั้ง
22
18816
  เด็กหญิงคุณานันต์
มีแก้ว
08-07-2020
 
6   ครั้ง
23
18817
  เด็กหญิงจิรัชยา
แหยมมั่น
08-07-2020
  07:22:35
31   ครั้ง
24
18818
  เด็กหญิงจิราภรณ์
พวงไธสง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
25
18819
  เด็กหญิงณัชชา
พูลทรัพย์
08-07-2020
  07:18:58
3   ครั้ง
26
18820
  เด็กหญิงณิชาภัทธ
เพชรบัว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
27
18821
  เด็กหญิงดิษยา
ดวนมีสุข
08-07-2020
  07:13:16
0   ครั้ง
28
18822
  เด็กหญิงธนภรณ์
นีระนนท์
08-07-2020
 
6   ครั้ง
29
18823
  เด็กหญิงบวรลักษณ์
สุขเกษม
08-07-2020
  06:58:02
0   ครั้ง
30
18824
  เด็กหญิงปรางเพชร
สีทอง
08-07-2020
 
1   ครั้ง
31
18825
  เด็กหญิงปาณิศา
เทียนแดง
08-07-2020
  07:04:48
1   ครั้ง
32
18827
  เด็กหญิงภัทรกรณ์
ชตางาม
08-07-2020
 
2   ครั้ง
33
18828
  เด็กหญิงวสุนันท์
จันทร์บุญนาค
08-07-2020
  07:30:51
2   ครั้ง
34
18829
  เด็กหญิงวัลลภา
พรมแต้ม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
35
18830
  เด็กหญิงศิยาพร
กันพัน
08-07-2020
  06:21:34
1   ครั้ง
36
18831
  เด็กหญิงสิริกัลยา
ปั้นท่าโพธิ์
08-07-2020
 
1   ครั้ง
37
18832
  เด็กหญิงสุพรรษา
สุขนาบัว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
38
18833
  เด็กหญิงอณิษฐา
ชมภูสาร
08-07-2020
 
0   ครั้ง
39
18834
  เด็กหญิงอรอุมา
ทองแสน
08-07-2020
  06:58:41
0   ครั้ง
40
19030
  เด็กหญิงสิริยาพร
พุ่มอยู่
08-07-2020
 
0   ครั้ง