รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18139
  เด็กชายกบินช
ขันตยาภรณ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
18142
  เด็กชายชินวัตร
สิงคำ
02-07-2020
  07:29:57
0   ครั้ง
3
18143
  เด็กชายณพพล
หอมทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
4
18144
  เด็กชายณโรดม
ปานสวัสดิ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
5
18145
  เด็กชายณัฐพงษ์
มั่นนุช
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
18146
  เด็กชายณัฐภัทร
ชมโลก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
7
18147
  เด็กชายณัทธนรัชติ์
โสภาพันธรัตน์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
18148
  เด็กชายธนวัฒน์
คลองข่อย
02-07-2020
  07:14:28
0   ครั้ง
9
18149
  เด็กชายนิวบุตร
คูเรืองรัศมี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
10
18150
  เด็กชายพิชาภพ
เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
02-07-2020
  06:50:42
0   ครั้ง
11
18152
  เด็กชายรัชชานนท์
แสนทิรัตน์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
18153
  เด็กชายวัชรากร
ประเสริฐสุข
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
18154
  เด็กชายศักดิ์พิสิทธิ์
ศรีแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
14
18155
  เด็กชายศิริชัย
ดีนิล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
18156
  เด็กชายศิวกร
ศิรินภาพันธ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
18157
  เด็กชายสหัสณัฐ
ศรีธนชาติพงศ์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
17
18159
  เด็กหญิงคัมภีรพรรณ
แจ้งชุ่ม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
18
18161
  เด็กหญิงชญานี
วรรณะ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
18162
  เด็กหญิงณัฎฐนิชา
บุญประสิทธิ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
18163
  เด็กหญิงณัฐณิชา
นามวงศ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
21
18164
  เด็กหญิงณัฐวิภา
น้อยรุ่ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
18165
  เด็กหญิงทิพญาดา
ชารี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
23
18166
  เด็กหญิงธนัชชา
วิเศษสรรค์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
18167
  เด็กหญิงนิรัชดาภรณ์
เรือนคำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
18169
  เด็กหญิงพิชญาพร
ศรีจันทร์นิตย์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
26
18170
  เด็กหญิงลักษิกา
ทองทะจิตร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
27
18171
  เด็กหญิงศุภรดา
อาปะนนท์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
28
18172
  เด็กหญิงสิริกาญจน์
กุลประดิษฐ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
29
18173
  เด็กหญิงสุคณิต
เสน่หา
02-07-2020
 
1   ครั้ง
30
18174
  เด็กหญิงสุวิมล
อินสลุด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
31
18175
  เด็กหญิงศุภารมย์
นพรัตน์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
18217
  เด็กหญิงวรรณิศา
นอขุนทด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
33
18224
  เด็กหญิงไอรีณ
อุปเสน
02-07-2020
 
0   ครั้ง