รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18282
  เด็กชายทินกฤต
เกตุคำ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
2
18284
  เด็กชายธีรพงศ์
จำปาแก้ว
02-07-2020
 
1   ครั้ง
3
18290
  เด็กชายบุญญฤทธิ์
สีสังข์
02-07-2020
 
4   ครั้ง
4
18297
  เด็กชายธนภัทร
คร้ามมี
02-07-2020
 
3   ครั้ง
5
18325
  เด็กชายกีรติ
สาโรจน์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
18326
  เด็กชายชิษณุพงศ์
อินทำ
02-07-2020
 
12   ครั้ง
7
18327
  เด็กชายฐาปนพล
เสือเรือง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
18328
  เด็กชายฐิติภัค
พูลชู
02-07-2020
 
1   ครั้ง
9
18329
  เด็กชายณัฐภัทร
แก้วแดง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
10
18330
  เด็กชายณัฐวุฒิ
แสนราชโสภา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
18331
  เด็กชายทัชพงศ์
เกตุมีแสง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
12
18332
  เด็กชายธีรภัทร
ชาบาง
02-07-2020
 
6   ครั้ง
13
18333
  เด็กชายนครินทร์
ดิษฐ์ทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
14
18335
  เด็กชายปรเมษฐ์
พุทธเกษม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
18336
  เด็กชายปรัชญา
น้อยนึ่ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
18337
  เด็กชายปิยปราชญ์
ภูตาบนาค
02-07-2020
 
2   ครั้ง
17
18338
  เด็กชายพงศธร
ภู่พันธ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
18
18339
  เด็กชายพงศธร
ซื่อสัตย์
02-07-2020
 
5   ครั้ง
19
18340
  เด็กชายพฤทธิ์
บำเหน็จพันธ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
18341
  เด็กชายภานุวัฒน์
ยาแสวง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
21
18342
  เด็กชายรณฤทธิ์
แซ่หว้า
02-07-2020
 
1   ครั้ง
22
18343
  เด็กชายวชิรวิทย์
สินจวัตร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
23
18346
  เด็กชายศุภณัฐ
ละออจิต
02-07-2020
 
4   ครั้ง
24
18347
  เด็กชายสิรภพ
ปันแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
18348
  เด็กชายสุริยา
สุขม่วง
02-07-2020
  07:25:37
0   ครั้ง
26
18349
  เด็กชายอุษณกาล
นุ่มเอี่ยม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
27
18438
  เด็กชายพลนพงศ์
นววรวงศ์สกุล
02-07-2020
 
5   ครั้ง
28
18451
  เด็กชายอภิชาติ
มีมาก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
29
18642
  เด็กชายเอื้อการย์
จุ้ยขุนทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
19636
  เด็กชายวัชรพล
สินชู
02-07-2020
 
1   ครั้ง
31
18246
  เด็กหญิงภัทรนันท์
รักแจ้ง
02-07-2020
 
4   ครั้ง
32
18279
  เด็กหญิงธัญญาเรศ
ฝ่ายซ้ายคราม
02-07-2020
 
6   ครั้ง
33
18350
  เด็กหญิงกรวรรณ
อ่ำกำเนิด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
34
18353
  เด็กหญิงจันทิมา
อินทร์รักษา
02-07-2020
 
89   ครั้ง
35
18355
  เด็กหญิงจิรัชฌา
สุดสม
02-07-2020
 
10   ครั้ง
36
18356
  เด็กหญิงชนิสรา
ชื่นชม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
37
18357
  เด็กหญิงณัฐจิตรา
สายสมบูรณ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
38
18358
  เด็กหญิงณัฐชา
จันทร์พรหมมา
02-07-2020
 
3   ครั้ง
39
18359
  เด็กหญิงเดือนฉาย
ตั้งปฏิการ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
40
18360
  เด็กหญิงธนารีย์
แก้วทองโต
02-07-2020
 
6   ครั้ง
41
18362
  เด็กหญิงนลินทิพย์
สละชุ่ม
02-07-2020
 
2   ครั้ง
42
18364
  เด็กหญิงปานไพลิน
บัวทอง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
43
18365
  เด็กหญิงโปษิตา
ท้วมดี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
44
18366
  เด็กหญิงพัชฌารา
ถี่ถ้วน
02-07-2020
 
3   ครั้ง
45
18368
  เด็กหญิงนริศรา
ฤทธิคุปต์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
46
18369
  เด็กหญิงวราภรณ์
หอมสะอาด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
47
18370
  เด็กหญิงศัสยมน
ทองใจบุญ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
48
18371
  เด็กหญิงศิรัญญา
พิมพาแต่ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
49
18372
  เด็กหญิงสุทธิดา
อ่ำทุ่ง
02-07-2020
 
5   ครั้ง
50
19163
  เด็กหญิงศรัญญา
วงรอด
02-07-2020
 
1   ครั้ง