รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18400
  เด็กชายพลกฤต
ไพรบูรณ์
02-07-2020
 
7   ครั้ง
2
18411
  เด็กชายอดิเทพ
เพ็งท่าโรง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
3
18425
  เด็กชายการันต์
ยิ้มนิยม
02-07-2020
 
5   ครั้ง
4
18426
  เด็กชายกิตติกร
เดชแพ
02-07-2020
 
28   ครั้ง
5
18427
  เด็กชายชยานันต์
ลอยเวหา
02-07-2020
 
5   ครั้ง
6
18428
  เด็กชายณพีภัทร
ชอนหนองบอน
02-07-2020
 
4   ครั้ง
7
18429
  เด็กชายณัฐวัตร
บุญทา
02-07-2020
 
1   ครั้ง
8
18430
  เด็กชายตะวัน
แสนคำ
02-07-2020
 
6   ครั้ง
9
18431
  เด็กชายธนกฤต
บำรุงพาทย์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
10
18432
  เด็กชายธนภณ
สมจิตร
02-07-2020
 
3   ครั้ง
11
18433
  เด็กชายธรรมรัตน์
วงศ์ประดิษฐ์
02-07-2020
 
126   ครั้ง
12
18434
  เด็กชายธีรนันท์
อินทรา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
13
18435
  เด็กชายนครินทร์
สุขโชติ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
14
18437
  เด็กชายพงศธร
พัฒยม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
15
18439
  เด็กชายพีรภัทร
ศรีแก้ว
02-07-2020
 
2   ครั้ง
16
18440
  เด็กชายยศกร
หมอนทอง
02-07-2020
 
3   ครั้ง
17
18441
  เด็กชายรณกฤต
อ่ำดี
02-07-2020
 
5   ครั้ง
18
18442
  เด็กชายรณชัย
สุขเกษม
02-07-2020
 
4   ครั้ง
19
18443
  เด็กชายวรรณพัฒธ์
ขอบใจ
02-07-2020
 
5   ครั้ง
20
18444
  เด็กชายศราวุธ
แจ่มภู่
02-07-2020
 
3   ครั้ง
21
18446
  เด็กชายสิทธิศักดิ์
กระต่ายทอง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
22
18447
  เด็กชายสิปปกร
ขำเฟื่อง
02-07-2020
 
12   ครั้ง
23
18448
  เด็กชายสุรบดินทร์
น้อยต้อย
02-07-2020
 
1   ครั้ง
24
18449
  เด็กชายสุรศักดิ์
ดีรัตน์
02-07-2020
 
3   ครั้ง
25
18450
  เด็กชายเสฏฐวุฒิ
ระฆัง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
26
18452
  เด็กชายอัครพงศ์
หลิวยัง
02-07-2020
 
15   ครั้ง
27
18453
  เด็กชายเอกลักษณ์
เจริญผล
02-07-2020
 
37   ครั้ง
28
18461
  เด็กชายพงศ์พัฒน์
จันทร์กังวาล
02-07-2020
 
16   ครั้ง
29
19633
  เด็กชายชัชนันท์
สามปั้น
02-07-2020
 
11   ครั้ง
30
18363
  เด็กหญิงญาธิป
คำภา
02-07-2020
 
18   ครั้ง
31
18383
  เด็กหญิงจิรสุดา
เดือนแจ่ม
02-07-2020
 
13   ครั้ง
32
18445
  เด็กหญิงวานิสศรา
ทับทิม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
33
18454
  เด็กหญิงกรรณิการ์
อุดมศักดิ์
02-07-2020
 
5   ครั้ง
34
18455
  เด็กหญิงกัญญาภัค
สิงห์ลอ
02-07-2020
 
6   ครั้ง
35
18456
  เด็กหญิงเข็มจิรา
ดีอินทร์
02-07-2020
 
3   ครั้ง
36
18457
  เด็กหญิงจิราภา
ฉิมเอี่ยม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
37
18458
  เด็กหญิงจุฑาพร
สังข์แก้ว
02-07-2020
 
10   ครั้ง
38
18459
  เด็กหญิงชิดชนก
แหนงใหม่
02-07-2020
 
2   ครั้ง
39
18460
  เด็กหญิงณัฐธิญา
ภูหลาบ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
40
18462
  เด็กหญิงณัฐธิดา
ปัญญาสิทธิ์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
41
18463
  เด็กหญิงณิชากร
อินทุภูติ
02-07-2020
 
6   ครั้ง
42
18464
  เด็กหญิงธิดารัตน์
สระทองจันทร์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
43
18465
  เด็กหญิงนันทกานต์
คงจันทร์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
44
18466
  เด็กหญิงปุณฑรี
บุรุษพัฒน์
02-07-2020
 
12   ครั้ง
45
18467
  เด็กหญิงพรนัชชา
แย้มทัด
02-07-2020
 
2   ครั้ง
46
18469
  เด็กหญิงภูริศสรา
คลังเพ็ชร์
02-07-2020
 
79   ครั้ง
47
18470
  เด็กหญิงมนฤดี
อินนารี
02-07-2020
 
120   ครั้ง
48
18471
  เด็กหญิงวิภาวี
แช่มช้อย
02-07-2020
 
1   ครั้ง
49
18472
  เด็กหญิงสุชานาถ
อุ่นตูม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
50
18474
  เด็กหญิงอรปรียา
สำเภาทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง