รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18475
  เด็กชายกฤตภาส
รักพ่วง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
18476
  เด็กชายกฤษฎา
นาคเอี่ยม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
3
18477
  เด็กชายกิตติพงศ์
ไกรสีขาว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
4
18478
  เด็กชายกุลชาติ
ดาศรี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
5
18479
  เด็กชายขจรศักดิ์
แพงทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
18480
  เด็กชายคณาวุฒิ
จั่นตอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
7
18481
  เด็กชายจิรายุทธ
พัดโบก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
18483
  เด็กชายณัฐวุฒิ
จงรักษ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
18484
  เด็กชายทักษ์ดนัย
ดีอินทร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
10
18485
  เด็กชายทินภัทร
ไกรสรเจริญ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
18486
  เด็กชายธนกร
วงศ์โสภา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
18487
  เด็กชายทศภาคย์
เขตดอน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
18488
  เด็กชายธนากร
สุขกล่อม
02-07-2020
 
7   ครั้ง
14
18489
  เด็กชายธนาคม
ปานรอด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
18490
  เด็กชายนภัส
มีแก้ว
02-07-2020
 
1   ครั้ง
16
18491
  เด็กชายนราดล
บุญโพธิ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
17
18492
  เด็กชายบงกช
บัวประชุม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
18
18493
  เด็กชายพงศ์ภัค
โพธิ์มาก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
18494
  เด็กชายพัชรพล
พุฒิชาวนา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
20
18495
  เด็กชายภาคภูมิ
บุญด้วง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
21
18496
  เด็กชายภานุวัฒน์
ม่วงใหมทอง
02-07-2020
 
3   ครั้ง
22
18498
  เด็กชายภูวเนศวร์
อ๊อดเอก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
23
18501
  เด็กชายวรณัน
แซ่คู่
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
18503
  เด็กชายวีรศักดิ์
โตสำลี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
18504
  เด็กชายศรัณยู
ศรีแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
26
18505
  เด็กชายศุภกฤต
เณรเมือง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
27
18506
  เด็กชายศุภโชค
จันสา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
28
18507
  เด็กชายอภิรักษ์
ทองพูล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
29
18508
  เด็กชายอัครพล
จันทะคุณ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
18500
  เด็กหญิงณัฎฐณิชา
ศรีเรือง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
31
18510
  เด็กหญิงกัณฐภรณ์
สุทธิศาล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
18512
  เด็กหญิงจิราภรณ์
เป้าเสงี่ยม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
33
18513
  เด็กหญิงณันทัชภรณ์
พรหมมณี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
34
18514
  เด็กหญิงณิชา
อ่าวศรี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
35
18515
  เด็กหญิงธิดารัตน์
รักษาพล
02-07-2020
 
73   ครั้ง
36
18516
  เด็กหญิงนลพรรณ
เพ็ชร์สว่างเกิด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
37
18517
  เด็กหญิงนับดาว
อินแตง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
38
18518
  เด็กหญิงน้ำหวาน
เขียวแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
39
18519
  เด็กหญิงมลวรา
เพ็ชรแนม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
40
18520
  เด็กหญิงวิภาวดี
สวัสดี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
41
18521
  เด็กหญิงวิริยา
สุขคล้า
02-07-2020
 
13   ครั้ง
42
18522
  เด็กหญิงสุกัญญา
ยอดเพชร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
43
18523
  เด็กหญิงสุพัตรา
ใยมี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
44
18524
  เด็กหญิงอชิรญา
ศรีทิน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
45
19626
  เด็กหญิงชุติภา
จีนด้วง
02-07-2020
 
1   ครั้ง