รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18525
  เด็กชายคฑาวุฒิ
อุ่นอึม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
2
18526
  เด็กชายคุณากร
เสนานุช
02-07-2020
 
90   ครั้ง
3
18527
  เด็กชายจิรพงศ์
ดีอ่ำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
4
18529
  เด็กชายไชยภัทร
ปัญญาแก้ว
02-07-2020
 
2   ครั้ง
5
18530
  เด็กชายณฐกร
บัวไล
02-07-2020
 
1   ครั้ง
6
18531
  เด็กชายณัฐวร
บุญยก
02-07-2020
 
4   ครั้ง
7
18532
  เด็กชายทัชภูมิ
นาคองอาจ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
8
18533
  เด็กชายทิวากรณ์
บุญทา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
18534
  เด็กชายนรบดี
ทองอินทร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
10
18537
  เด็กชายพงศ์พล
โนนทิง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
18538
  เด็กชายพีรภัทร
สอนสืบ
02-07-2020
 
8   ครั้ง
12
18539
  เด็กชายภควัน
สามงามมา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
18540
  เด็กชายรัชพล
มนฑา
02-07-2020
 
3   ครั้ง
14
18541
  เด็กชายรัตนธรรม
แก้วรัตน์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
15
18542
  เด็กชายอาจณรงค์
ศรีพงค์สุทธิ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
18543
  เด็กชายศิรัสพล
ขุนโต
02-07-2020
 
7   ครั้ง
17
18544
  เด็กชายศุภกร
เซ่งซิ้น
02-07-2020
 
0   ครั้ง
18
18545
  เด็กชายสถาพร
สระทองอิ้ง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
19
18546
  เด็กชายสรวิศ
สังสีแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
18547
  เด็กชายอภิวัฒน์
สีทาพรม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
21
18548
  เด็กชายอภิวิชญ์
จันประตูมอญ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
22
18660
  เด็กชายวีรพงศ์
เกรียงไกร
02-07-2020
 
1   ครั้ง
23
19638
  เด็กชายจีรพัฒน์
ใจเดียว
02-07-2020
 
109   ครั้ง
24
19640
  เด็กชายสิรวิชญ์
กาบแก้ว
02-07-2020
 
87   ครั้ง
25
18549
  เด็กหญิงกมลวรรณ
แก้วชิน
02-07-2020
 
3   ครั้ง
26
18550
  เด็กหญิงเกวลิน
สัตยวงศ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
27
18552
  เด็กหญิงชยุดา
เข็มทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
28
18553
  เด็กหญิงณัฎฐณิชา
พรพินิจนันท์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
29
18554
  เด็กหญิงณัฐกานต์
พนาเวทสุนทร
02-07-2020
 
1   ครั้ง
30
18555
  เด็กหญิงธนพร
หวายยอด
02-07-2020
 
1   ครั้ง
31
18556
  เด็กหญิงนฤมล
ทารินทร์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
32
18557
  เด็กหญิงนันทิชา
เขียวปั้น
02-07-2020
 
6   ครั้ง
33
18558
  เด็กหญิงนิพาดา
อ่ำเอี่ยม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
34
18559
  เด็กหญิงปิยะวรรณ
ถนอมกาย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
35
18560
  เด็กหญิงปุณณภา
แซ่อึ้ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
36
18561
  เด็กหญิงพรนภา
เนาวรัตน์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
37
18562
  เด็กหญิงพรนภา
วารีชน
02-07-2020
 
3   ครั้ง
38
18564
  เด็กหญิงพัทรนันต์
รักแจ้ง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
39
18565
  เด็กหญิงพิมพ์เพทาย
บุญดา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
40
18566
  เด็กหญิงภัคจิรา
โพธิ์สำโรง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
41
18567
  เด็กหญิงมณฤทัย
คงพระจันทร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
42
18568
  เด็กหญิงศศิกานต์
สว่างสุวรรณ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
43
18569
  เด็กหญิงศิริพร
จุลดาลัย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
44
18570
  เด็กหญิงสุชาดา
รักประเสริฐ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
45
18572
  เด็กหญิงสุรีรัตน์
ปานขำ
02-07-2020
 
9   ครั้ง
46
18573
  เด็กหญิงสุวิไล
ตาแดง
02-07-2020
 
4   ครั้ง
47
19165
  เด็กหญิงกานต์ธิดา
ขวัญนวล
02-07-2020
 
0   ครั้ง