รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
17758
  นายสิรภพ
ดวงสีแก้ว
02-07-2020
 
2   ครั้ง
2
17760
  นายอชิตพล
มั่นเจริญ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
3
17777
  นายศักดิ์สิทธิ์
นิลศิริ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
4
17852
  นายโกสิน
เข็มทอง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
5
17859
  นายณัฐวุฒิ
น้อยพรม
02-07-2020
 
4   ครั้ง
6
17870
  นายภคพงศ์
ทองดี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
7
17903
  นายธนพนธ์
สีหะวงค์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
17908
  นายปริญญา
ภูศรีเทศ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
9
17911
  นายพีรณัฐ
แขกอ่อน
02-07-2020
 
2   ครั้ง
10
17966
  นายพีระพัฒน์
สอนท่าโก
02-07-2020
 
1   ครั้ง
11
17970
  นายรพีภัทร์
พาหา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
17975
  นายอภิสมย์
ปานเกิด
02-07-2020
 
2   ครั้ง
13
18002
  นายจารุกิตติ์
พฤกษะวัน
02-07-2020
 
5   ครั้ง
14
18009
  นายณัฐวุฒิ
ยังเอี่ยม
02-07-2020
 
7   ครั้ง
15
18015
  นายภาณุพงศ์
สิทธิ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
16
18017
  นายภูวมินทร์
พงษ์จีน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
17
18021
  นายสยาม
บัวแย้ม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
18
18022
  นายสราวุฒิ
พ่วงผล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
18024
  นายอภิวิชญ์
สีสังข์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
18026
  นายอิทธิกร
อรุณอุ่นเกต
02-07-2020
 
2   ครั้ง
21
18059
  นายธงชัย
ปัตวัต
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
18080
  นายศรายุทธ
เอี่ยมทอง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
23
18083
  นายสุทธิพงษ์
ศิลา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
24
19144
  นายธนวัฒน์
อินทกูล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
19619
  นายสิทธิพงษ์
สงวนศักดิ์
02-07-2020
 
50   ครั้ง
26
17435
  นางสาวปรียานุช
มีไชย
02-07-2020
 
9   ครั้ง
27
17675
  นางสาวจิรัชญา
นวลทิม
02-07-2020
 
2   ครั้ง
28
17781
  นางสาวนภาพร
จันทร์จับ
02-07-2020
  07:31:18
2   ครั้ง
29
17787
  นางสาวพจณิชา
ศรีวิชัย
02-07-2020
 
8   ครั้ง
30
17798
  นางสาวสุภัทศภรณ์
จะฤทธิ์ล้ำ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
31
18029
  นางสาวกรวีร์
บุญรอด
02-07-2020
 
1   ครั้ง
33
18043
  นางสาวสุดาลักษณ์
ภูมิดี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
34
18045
  นางสาวสุภาวี
หาญชัยภา
02-07-2020
 
1   ครั้ง
35
18047
  นางสาวอาภาพร
บุญเรือง
02-07-2020
 
14   ครั้ง
36
19620
  นางสาวณัฐตาชา
ทองสุข
02-07-2020
 
50   ครั้ง
37
19621
  นางสาวพัชรินทร์
เจียมผ่อง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
38
19622
  นางสาวพัชรี
สำราญชื่อสกุล
02-07-2020
 
1   ครั้ง
39
19623
  นางสาวศศิกานต์
อยู่ดี
02-07-2020
 
4   ครั้ง
40
19624
  นางสาวประวีณา
จำปาชาติ
02-07-2020
 
11   ครั้ง