รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
17064
  นายฐิติวุฒิ
จินดาเนตร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
17065
  นายณรงค์รัตน์
ทับทิม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
3
17070
  นายปรภัทร
แพโต
02-07-2020
 
0   ครั้ง
4
17071
  นายพงศกร
ป่องลม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
5
17073
  นายวศิน
ศิรินภาพันธ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
17075
  นายศุภรักษ์
มั่นกตัญญู
02-07-2020
  07:19:01
0   ครั้ง
7
17076
  นายสุทธิพงษ์
ศิริปรีดาชัยกุล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
17110
  นายปัญญาวัฒน์
คำนวน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
17113
  นายพรพิพัฒน์
บำรุง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
10
17114
  นายพีรพล
โสภา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
17152
  นายกฤษณ
ไพบูลย์พานิชย์กิจ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
17162
  นายปุณพจน์
จำรัสบุญวรวัชร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
17374
  นายสิริพรชัย
กุลประดิษฐ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
14
17077
  นางสาวกนกวรรณ
ตรงต่อกิจ
02-07-2020
  07:02:54
0   ครั้ง
15
17081
  นางสาวจันทร์เพ็ญ
คล้ายทรัพย์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
17082
  นางสาวธนาภรณ์
คมขำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
17
17083
  นางสาวนราทิพย์
กิจพิทักษ์
02-07-2020
 
37   ครั้ง
18
17084
  นางสาวปนัดดา
มีเย็น
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
17087
  นางสาวปิยพัชร์
นวนแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
17089
  นางสาวพิมพิศา
พิรมแหยม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
21
17090
  นางสาววรกมล
บัวกลิ้ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
17091
  นางสาววันวิสา
ผ่านเมือง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
23
17092
  นางสาววิศัลย์ศยา
รุ่งอินทร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
17093
  นางสาวศภิญญา
หมีนิ่ม
02-07-2020
  07:09:02
0   ครั้ง
25
17094
  นางสาวสุธานาถ
สนแย้ม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
26
17097
  นางสาวอรณิชา
คชสีห์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
27
17098
  นางสาวอรณิชา
ดามี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
28
17099
  นางสาวอารีวรรณ
กรมเวช
02-07-2020
  07:31:27
0   ครั้ง
29
17128
  นางสาวชรินทร์ทิพย์
นุ่มเอี่ยม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
17137
  นางสาวนฤมล
กันยายาว
02-07-2020
  06:59:41
0   ครั้ง
31
17201
  นางสาวอนิสา
รักลาย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
17324
  นางสาวชนม์นิภา
แสงคำ
02-07-2020
  06:32:14
0   ครั้ง
33
17330
  นางสาวธนาภา
คล้ายสอน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
35
18714
  นางสาวจิดาภา
แก้วสอน
02-07-2020
 
1   ครั้ง