รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
17210
  นายปิติภัทร
บุญธนพร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
17213
  นายพลพล
เจริญผา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
3
17273
  นายเอกราช
ทัพซ้ายขวา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
4
17305
  นายธัญนพนนท์
ขำอาจโชติหิรัญ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
5
17316
  นายรัฐพงษ์
สมบัน
02-07-2020
 
12   ครั้ง
6
17369
  นายภูผา
มายิ้ม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
7
17373
  นายศตวรรษ
วิรัชลาภ
02-07-2020
  07:35:44
7   ครั้ง
8
17457
  นายเจษฎา
เรืองอุไร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
17501
  นายกฤษณะ
วงค์บุรี
02-07-2020
  07:35:56
1   ครั้ง
10
17502
  นายกิตติธัช
น้อยแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
19123
  นายเพทาย
ชมภูนาค
02-07-2020
  08:05:23
0   ครั้ง
12
17136
  นางสาวนริศรา
อุปเสน
02-07-2020
 
4   ครั้ง
13
17151
  นางสาวอภิชญา
ม่วงประสิทธิ์
02-07-2020
 
6   ครั้ง
14
17187
  นางสาวปภาวรินทร์
ฉิมพะลี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
17188
  นางสาวปิยะพร
อ่อนบัว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
17191
  นางสาวพลอย
ไผ่แก้ว
02-07-2020
 
2   ครั้ง
17
17222
  นางสาวกัญชพร
ดอนดีไพร
02-07-2020
 
8   ครั้ง
18
17242
  นางสาวรพีพรรณ
รังกระโทก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
17276
  นางสาวจุลลดา
ยิ้มกริ่ม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
17280
  นางสาวธัญสุดา
สุดสวาท
02-07-2020
 
0   ครั้ง
21
17287
  นางสาวพัชรินทร์
เกิดประดิษฐ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
17289
  นางสาวพิณฐรัตน์
ใจโพธิ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
23
17290
  นางสาวภัทรภา
เทียนสว่าง
02-07-2020
  08:05:27
2   ครั้ง
24
17292
  นางสาววรรณษา
ดอนจิ๋วไพร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
17322
  นางสาวกมลชนก
โพธิ์เต็ม
02-07-2020
  08:05:16
5   ครั้ง
26
17331
  นางสาวนพกานต์
แสนสุวรรณ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
27
17340
  นางสาวเพ็ญพิดา
พุ่มรด
02-07-2020
 
4   ครั้ง
28
17342
  นางสาวภันทิลา
พิกุล
02-07-2020
 
5   ครั้ง
29
17345
  นางสาวศศิวิมล
ถือคำ
02-07-2020
 
5   ครั้ง
30
17490
  นางสาวณัฐวรรณ
เจริญศรี
02-07-2020
 
8   ครั้ง
31
17491
  นางสาวดารารัตน์
สังข์ศิริ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
17496
  นางสาวรติกร
ลามี
02-07-2020
 
5   ครั้ง
33
17537
  นางสาวจตุรดา
สิงห์พุฒ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
34
17545
  นางสาวรวีวรรณ
สุขประเสริฐ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
35
17571
  นางสาวศุภนิดา
สินเส็ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
36
17967
  นางสาวณัฐกานต์
พิบูลย์มณี
02-07-2020
 
3   ครั้ง
37
18655
  นางสาวยุพารัตน์
พรมพิมาย
02-07-2020
 
2   ครั้ง
38
19117
  นางสาวนริสรา
โพธิ์ทอง
02-07-2020
 
3   ครั้ง
39
19119
  นางสาวปวริศา
ทั่งจ้อย
02-07-2020
 
8   ครั้ง
40
19650
  นางสาวภัณฑิลา
สระทองจันทร์
02-07-2020
 
9   ครั้ง