รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
16905
  นายสุขสวัสดิ์
ราชา
02-07-2020
  07:43:47
0   ครั้ง
2
17161
  นายปิยะภูมิ
พุทธเกษม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
3
17214
  นายพัสกร
คำพุฒ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
4
17219
  นายอุเทน
คล้อยแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
5
17270
  นายสิทธิชาติ
สายทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
17321
  นายอรรถนันท์
เขียวหาย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
7
17363
  นายธีรศักดิ์
คชรอด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
17371
  นายวสุภัทร
ศรีบุญนาค
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
17404
  นายชัยณรงค์
แสนกลิ่น
02-07-2020
 
0   ครั้ง
10
17422
  นายเศรษฐพงค์
กานตศิลป์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
17475
  นายภูริทัต
โพธิ์ศรี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
17500
  นายกฤติเดช
จันทร์คุ้ม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
17529
  นายวุฒิชัย
สุภาแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
14
17532
  นายสุวิทย์
ไพษา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
17552
  นายภรภัทร
คร้ามปั่น
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
19120
  นายปิยพงษ์
หมั่นการ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
17
19122
  นายพัชรพฤกษ์
สัตย์เจริญ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
18
19124
  นายรติพล
ถือมั่น
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
19125
  นายอภิสิทธิ์
นวลละออง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
17275
  นางสาวชุรีพร
ต้นศรี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
21
17283
  นางสาวนฤพร
จันทร์ฉาย
02-07-2020
 
1   ครั้ง
22
17325
  นางสาวชนิดาภา
เดโชชัย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
23
17328
  นางสาวณัฐพร
นาถึง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
17391
  นางสาวแพรพลอย
เย็นเยือก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
17434
  นางสาวปนัดดา
สีจันฮด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
26
17454
  นางสาวนันท์นภัส
มณีท่าโพธิ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
27
18668
  นางสาวอาณัฎชยา
เวชวิกุล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
28
19118
  นางสาวศิริลักษณ์
รวมญาติ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
29
19126
  นางสาวสุภาภรณ์
สอนวันนา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
19127
  นางสาวอรปรียา
ยี่โถ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
31
19128
  นางสาวอลิษา
ลูกสี
02-07-2020
  07:03:34
0   ครั้ง
32
19130
  นางสาวปาริชาต
อินเกิด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
33
19132
  นางสาวรพีพรรณ
สุขประเสริฐ
02-07-2020
  07:03:24
0   ครั้ง
34
19133
  นางสาวรัตนาวรรณ
ป้องเส้า
02-07-2020
 
0   ครั้ง
35
19134
  นางสาววนิดา
เรือนก้อน
02-07-2020
  07:03:37
0   ครั้ง
36
19135
  นางสาวเสาวลักษณ์
รุ่งสัมฤทธิ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
37
19136
  นางสาวอภิญญา
จุฬาราช
02-07-2020
 
0   ครั้ง
38
19137
  นางสาวอารีรัตน์
มายิ้ม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
39
19628
  นางสาวนวรัตน์
แนวโปธา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
40
19637
  นางสาวศิริรัตน์
เอมอุไร
02-07-2020
 
1   ครั้ง