รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
16541
  นายณภัทร
สุทธิรัตน์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
2
16551
  นายเริงณรงค์
แจ้งสว่าง
02-07-2020
 
5   ครั้ง
3
16552
  นายวรากร
วรรณะ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
4
16638
  นายณัฐกิจ
ตรีนพ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
5
16644
  นายธีรพัฒน์
พรหมมา
02-07-2020
 
7   ครั้ง
6
16646
  นายพหัส
ปัญญาภรณี
02-07-2020
 
7   ครั้ง
7
16697
  นายเทวราช
เทียรบาล
02-07-2020
 
11   ครั้ง
8
16839
  นายชิษณุพงศ์
เรือนก้อน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
9
16948
  นายธนาธิป
แก่นจันทร์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
10
16576
  นางสาวศริญญา
จาดศรี
02-07-2020
 
9   ครั้ง
11
16656
  นางสาวกุลภรณ์
สุวิเชียร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
16659
  นางสาวจิดาภา
สุวรรณรอ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
16664
  นางสาวตุลยา
ทองสิน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
14
16669
  นางสาวปุญญภัค
สุ่มโยง
02-07-2020
 
7   ครั้ง
15
16717
  นางสาวธมลวรรณ
ทั่วสูงเนิน
02-07-2020
 
18   ครั้ง
16
16756
  นางสาวจิราพร
อินทโชติ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
17
16760
  นางสาวณัฐจีตา
กิจคะวงศ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
18
16762
  นางสาวธัญชญาภรณ์
สินโต
02-07-2020
 
2   ครั้ง
19
16765
  นางสาวปาริฉัตร
พรหมมีเนตร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
16771
  นางสาวเพชรลัดดา
สังเกตุ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
21
16774
  นางสาวภัสทรีพร
ทิมทอง
02-07-2020
 
6   ครั้ง
22
16812
  นางสาวจาตุพัตร์
จันนา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
23
16817
  นางสาวณัฏฐณิชา
ราชหงษ์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
24
16868
  นางสาวณัฏฐธิดา
ราชหงษ์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
25
16869
  นางสาวนัฐนรี
จันทร์สุวรรณ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
26
16871
  นางสาวธัญจิรา
มีแจ้ง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
27
16873
  นางสาวนิธิพร
จันทร์พรหมมา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
28
16876
  นางสาวปนัสยา
แม้นแก้ว
02-07-2020
 
2   ครั้ง
29
16882
  นางสาววีรดา
แสงขาว
02-07-2020
 
2   ครั้ง
30
16883
  นางสาวศุภาพิชญ์
ศรีเรือง
02-07-2020
 
3   ครั้ง
31
16916
  นางสาวนริสรา
โพธิ์รุ้ง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
32
16919
  นางสาวเบญจวรรณ
คงเขียว
02-07-2020
 
2   ครั้ง
33
16929
  นางสาวสุนิสา
ยิ้มมา
02-07-2020
 
1   ครั้ง
34
16934
  นางสาวอริสา
วจีสุจริต
02-07-2020
 
5   ครั้ง
35
16976
  นางสาวณัฐฐินันท์
อิ่มเลิศ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
36
16977
  นางสาวณัฐพร
ชงโชติ
02-07-2020
 
7   ครั้ง
37
16978
  นางสาวธัญญารัตน์
โอภาส
02-07-2020
 
4   ครั้ง
38
16979
  นางสาวธารารัตน์
เต็มเปี่ยม
02-07-2020
 
7   ครั้ง
39
16980
  นางสาวนรินทร
เปียศิริ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
40
16984
  นางสาวศิริวรรณ
จันทร์อินทร์
02-07-2020
 
7   ครั้ง
41
17602
  นางสาวริญญารัศมิ์
สนสุรัตน์
02-07-2020
 
1   ครั้ง