รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
16553
  นายวราห์พล
ณ ลำพูน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
16593
  นายธารินทร์
ชั่งจันทร์
02-07-2020
 
4   ครั้ง
3
16637
  นายกฤษฎา
สมนึก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
4
16641
  นายธนธรณ์
คานกระโทก
02-07-2020
 
166   ครั้ง
5
16690
  นายฐิติพงศ์
เหมราช
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
16693
  นายณัฐพงศ์
เรือนเอี่ยม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
7
16797
  นายธีรพงษ์
มากพิณ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
16804
  นายรัชชานนท์
บัวดี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
16902
  นายวรทัต
มาอยู่
02-07-2020
 
0   ครั้ง
10
16952
  นายปวิตร
พลอยแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
16959
  นายภานุวัฒน์
บังกระโทก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
18629
  นายธนาวัฒน์
คดคง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
16157
  นางสาวเสาวลักษณ์
เนียมวัลย์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
14
16609
  นางสาวกมลชนก
ศรีวิลัย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
16614
  นางสาวณัฐณิชา
วาลู้หลัง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
16758
  นางสาวโชติกา
พรมสว่าง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
17
16773
  นางสาวภัทราวดี
ยิ้มดี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
18
16783
  นางสาวอริสรา
ทับมั่น
02-07-2020
 
1   ครั้ง
19
16825
  นางสาวพรพิมล
เพ็งย่น
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
16925
  นางสาววราภรณ์
ชมพักตร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
21
17592
  นางสาวศศิกานต์
ขวัญคุ้ม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
22
18207
  นางสาวสิริรัตน์
ล้อมจันทร์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
23
18315
  นางสาวพิมพ์วิภา
หมั่นการ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
24
18630
  นางสาวชนัดดา
จันท่าม่วง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
18631
  นางสาวกนิษฐา
กวนฮง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
26
18632
  นางสาวจินตหรา
บุญศรี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
27
18633
  นางสาวธันย์ชนก
มากเมือง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
28
18634
  นางสาวนิรัชพร
สีกุม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
29
18635
  นางสาวพรธิดา
อินทร์เกตุ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
18637
  นางสาววันวิสา
จันทะคุณ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
31
18638
  นางสาวศรุตา
อินเกิด
02-07-2020
 
1   ครั้ง
32
18639
  นางสาวสุพรรณิกา
ธนสัมบัณณ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
33
18640
  นางสาวอารีรัตน์
โรจน์ปิยะวาทิน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
34
19641
  นางสาวอรณิชา
เอมโคกสลุด
02-07-2020
 
8   ครั้ง