รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
16752
  นายอิทธิกร
อินทสอน
02-07-2020
 
7   ครั้ง
2
16794
  นายธนัช
คงจันทร์
02-07-2020
 
16   ครั้ง
3
16798
  นายพรภวิษย์
โตมอญ
02-07-2020
 
10   ครั้ง
4
16842
  นายธนกฤต
มีลาภสม
02-07-2020
 
10   ครั้ง
5
16848
  นายพุฒิพงษ์
มั่นคงดี
02-07-2020
 
4   ครั้ง
6
16851
  นายรติยุทธ
แสงสุข
02-07-2020
 
5   ครั้ง
7
16857
  นายสุรสิทธิ์
ทองสนิท
02-07-2020
 
17   ครั้ง
8
16890
  นายชัญญา
ตั้งคำ
02-07-2020
 
15   ครั้ง
9
16892
  นายทวีศักดิ์
จิตรกำเหนิด
02-07-2020
 
14   ครั้ง
10
16893
  นายธีรภัทร์
ขำเฟื่อง
02-07-2020
 
67   ครั้ง
11
16900
  นายมินธดา
ชูสาย
02-07-2020
 
19   ครั้ง
12
16909
  นายหฤษฎ์
คุ้มรักษ์
02-07-2020
 
19   ครั้ง
13
16912
  นายอานุภาพ
ไกรนอก
02-07-2020
 
5   ครั้ง
14
18645
  นายพิทยา
อินเตรียะ
02-07-2020
 
12   ครั้ง
15
18646
  นายเศรษฐสรร
นัดประสพ
02-07-2020
 
10   ครั้ง
16
18647
  นายอรุณธงชัย
เถื่อนวงษ์
02-07-2020
 
5   ครั้ง
19
16715
  นางสาวธนภรณ์
มั่นฤทธิ์
02-07-2020
 
5   ครั้ง
20
16778
  นางสาวสุกัญญา
พึ่งเสดาะ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
21
16820
  นางสาวธัญญารัตน์
มั่นเปล่ง
02-07-2020
 
21   ครั้ง
22
16822
  นางสาวน้ำทิพย์
ฉ่ำไกร
02-07-2020
 
42   ครั้ง
23
16828
  นางสาวภัทราภรณ์
แสงทิพย์กัญญา
02-07-2020
 
17   ครั้ง
24
16875
  นางสาวบุญสิตา
แซ่คู่
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
18649
  นางสาวเกตุสุดา
จันปาน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
26
19138
  นางสาวธัญญเรศ
ชัยเจริญ
02-07-2020
 
3   ครั้ง