กรุณาเลือกระดับชั้น เพื่อเข้ากลุ่มไลน์แจ้งเตือนการสแกนบัตรเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียน
(สำหรับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง)