สามารถดูข้อมูลการสแกนบัตรบันทึกเวลาเข้า-ออกโรงเรียน

ได้ที่เมนู บุคลากร และกรอกข้อมูล Username และ Password