รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
33
3
ยังไม่ครบ
1.2
41
41
0
สมบูรณ์
1.3
40
40
0
สมบูรณ์
1.4
40
40
0
สมบูรณ์
1.5
40
40
0
สมบูรณ์
1.6
40
40
0
สมบูรณ์
1.7
40
40
0
สมบูรณ์
1.8
40
40
0
สมบูรณ์
1.9
40
40
0
สมบูรณ์
1.10
40
40
0
สมบูรณ์
1.11
40
40
0
สมบูรณ์