รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
3.1
33
33
0
สมบูรณ์
3.2
49
49
0
สมบูรณ์
3.3
49
49
0
สมบูรณ์
3.4
49
49
0
สมบูรณ์
3.5
50
50
0
สมบูรณ์
3.6
50
50
0
สมบูรณ์
3.7
50
50
0
สมบูรณ์
3.8
46
46
0
สมบูรณ์
3.9
47
47
0
สมบูรณ์
3.10
50
49
1
ยังไม่ครบ