รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
19169
  เด็กชายกรณ์
ศรีสมบัติ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
2
19170
  เด็กชายเกรียง
บุตรจันทร์
08-07-2020
  07:10:15
0   ครั้ง
3
19171
  เด็กชายชวนากร
สมพันธ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
4
19172
  เด็กชายธนกฤต
เพียงต่อ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
5
19173
  เด็กชายธีรภัทร
ม่วงเจริญ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
6
19174
  เด็กชายปัญญา
ดิษฐ์น่วม
08-07-2020
  07:09:27
0   ครั้ง
7
19175
  เด็กชายพัชรพล
ชัยดา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
8
19176
  เด็กชายพุฒิสรรค์
ทัศนสนวิจารย์
08-07-2020
  07:26:39
0   ครั้ง
9
19177
  เด็กชายภัทรชัย
ลำเจียก
08-07-2020
 
0   ครั้ง
10
19178
  เด็กชายเมธวิญญ์
ศรีโพธิ์ทอง
08-07-2020
  07:24:58
0   ครั้ง
11
19179
  เด็กชายยศพงศ์
พุ่มโพธิ์งาม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
12
19180
  เด็กชายวรชัย
ตาลเยี่ยน
08-07-2020
  07:37:20
0   ครั้ง
13
19181
  เด็กชายวรณัฎฐ์
เต็งคิว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
14
19183
  เด็กชายอติวิชญ์
คำมูลใจ
08-07-2020
  07:36:19
0   ครั้ง
15
19184
  เด็กชายอัครินทร์
บุระดา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
16
19200
  เด็กชายจีรานุวัฒน์
วิริยะปราโมทย์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
17
19212
  เด็กชายไตรรัตน์
คำดา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
18
19220
  เด็กชายพิรุณ
เพ็ชรคง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
19
19185
  เด็กหญิงกัญญาณัฐ
วัดแก้ว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
20
19187
  เด็กหญิงชาลิสา
รอดบ้านยาง
08-07-2020
  07:02:39
0   ครั้ง
21
19188
  เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา
วงศรีจันทร์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
22
19190
  เด็กหญิงณัฐนันทน์
สุขกล่ำ
08-07-2020
  07:40:17
0   ครั้ง
23
19191
  เด็กหญิงดวงกมล
โตสมบัติ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
24
19192
  เด็กหญิงดารารัศมิ์
บัวขำ
08-07-2020
  06:59:17
0   ครั้ง
25
19193
  เด็กหญิงธนิดา
โฉสูงเนิน
08-07-2020
 
0   ครั้ง
26
19194
  เด็กหญิงธิชยธิดา
สุดาสุด
08-07-2020
  07:12:15
0   ครั้ง
27
19195
  เด็กหญิงธิดา
ดีประเสริฐ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
28
19196
  เด็กหญิงธิตยา
แจ่มสว่าง
08-07-2020
  07:00:34
0   ครั้ง
29
19197
  เด็กหญิงมินตรา
แพงเรือน
08-07-2020
 
2   ครั้ง
30
19198
  เด็กหญิงสุภัสสรา
รัศมี
08-07-2020
  07:10:20
0   ครั้ง
31
19199
  เด็กหญิงเยาวเรศ
ธนสถาพร
08-07-2020
 
0   ครั้ง
32
19201
  เด็กหญิงศุภรดา
ดอนไพรธรรม
08-07-2020
  06:59:04
0   ครั้ง
33
19202
  เด็กหญิงสิริกัญญา
สังข์ทอง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
34
19203
  เด็กหญิงสุณฐา
คุ้มแพทย์
08-07-2020
  07:20:12
0   ครั้ง
35
19204
  เด็กหญิงอิศราภรณ์
ตั้งคำ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
36
19247
  เด็กหญิงอรอุษา
อิ่มเลิศ
08-07-2020
  06:54:31
0   ครั้ง