กลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา)
  ระบบตัดคะแนนความประพฤติ  
  รายงานสรุปการมาโรงเรียนประจำเดือน

 

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มาโรงเรียน
ขาด
ลา
ออกโรงเรียน
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
434
387
0
6
280
มัธยมศึกษาปีที่ 2
435
364
6
4
137
มัธยมศึกษาปีที่ 3
474
388
6
9
81
มัธยมศึกษาปีที่ 4
193
148
0
4
12
มัธยมศึกษาปีที่ 5
191
162
1
2
5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
224
143
1
2
7
รวม
1951
1594
14
27
523

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **