รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
19337
  เด็กชายจักรพรรดิ
กวางแก้ว
02-07-2020
  07:16:03
1   ครั้ง
2
19482
  เด็กชายรณกร
จินดาพงษ์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
3
19566
  เด็กชายกีรติ
มุทาวัน
02-07-2020
 
42   ครั้ง
4
19567
  เด็กชายเกรียงไกร
มีชัย
02-07-2020
  07:29:04
1   ครั้ง
5
19568
  เด็กชายไกรกวิน
หมื่นจันทร์
02-07-2020
 
3   ครั้ง
6
19569
  เด็กชายฉัตรมงคล
เทศกาล
02-07-2020
  06:19:11
9   ครั้ง
7
19570
  เด็กชายญาณวรุตม์
ดีวังยาง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
8
19571
  เด็กชายณัฐนันท์
นุ่มเนตร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
19572
  เด็กชายณัฐพล
แสงจันทร์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
10
19573
  เด็กชายณัฐวุฒิ
ดอกบัว
02-07-2020
 
5   ครั้ง
11
19574
  เด็กชายทีรพัท
เหล็กเพ็ชร์
02-07-2020
 
3   ครั้ง
12
19575
  เด็กชายธวัช
กองตัน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
13
19576
  เด็กชายธิติวุฒิ
อินทะกูล
02-07-2020
  07:03:00
0   ครั้ง
14
19577
  เด็กชายธีรวัฒน์
จันทร์แพ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
19578
  เด็กชายนวพรรษ
จีนน้ำใส
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
19579
  เด็กชายพิศิษฐ์
กาทอง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
17
19580
  เด็กชายพีรพัฒน์
ศรจันทร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
18
19581
  เด็กชายภัทรชัย
พรมตรุษ
02-07-2020
 
6   ครั้ง
19
19582
  เด็กชายวศิน
วงษ์ปลิง
02-07-2020
  07:05:59
10   ครั้ง
20
19583
  เด็กชายวีรชัย
จันทาทับ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
21
19585
  เด็กชายสรวิศ
เพ็ชรมา
02-07-2020
 
3   ครั้ง
22
19586
  เด็กชายสิปปภาส
ขำเฟื่อง
02-07-2020
 
8   ครั้ง
23
19587
  เด็กชายสิรภัทร
พันแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
19588
  เด็กชายสิรภัทร
อยู่หนู
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
19589
  เด็กชายสุฌาชล
ขุนโต
02-07-2020
  07:11:47
5   ครั้ง
26
19590
  เด็กชายอิทธิพัทธ์
ธัญญมาตย์
02-07-2020
 
45   ครั้ง
27
19591
  เด็กหญิงจันจิรา
มะนาวหวาน
02-07-2020
 
4   ครั้ง
28
19592
  เด็กหญิงจินตภา
บุญคำ
02-07-2020
 
4   ครั้ง
29
19593
  เด็กหญิงจีรนันท์
จันทรางกูล
02-07-2020
 
3   ครั้ง
30
19594
  เด็กหญิงชูติกาญจน์
สุวรรณเทพ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
31
19595
  เด็กหญิงฐิติมา
จันทร์อิน
02-07-2020
 
2   ครั้ง
32
19596
  เด็กหญิงณัฐธิดา
บุรุษ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
33
19597
  เด็กหญิงนฤตปรียา
นิลชาวนา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
34
19598
  เด็กหญิงนัฐพร
ขุนเณร
02-07-2020
 
1   ครั้ง
35
19599
  เด็กหญิงนันติกานต์
พัศกุล
02-07-2020
 
8   ครั้ง
36
19600
  เด็กหญิงพรนภัส
สังข์ทอง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
37
19601
  เด็กหญิงภานุชภัทร
ศรีทัน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
38
19603
  เด็กหญิงสมัชญา
ตุลาพันธุ์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
39
19604
  เด็กหญิงสะเก็ดดาว
เทพสิงห์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
40
19605
  เด็กหญิงอิงศ์มณี
ไทยโกษา
02-07-2020
 
22   ครั้ง