รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
19208
  เด็กชายจิรพนธ์
โกสิงห์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
19209
  เด็กชายชนาธิป
จำปาทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
3
19210
  เด็กชายชิษณุพงศ์
เหมราช
02-07-2020
  06:51:14
0   ครั้ง
4
19211
  เด็กชายณัฐภูมิ
แย้มเสมอ
02-07-2020
  07:29:31
0   ครั้ง
5
19213
  เด็กชายธนภัทร
ศรีกูลกิจ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
19214
  เด็กชายธนิตศักดิ์
วรเลิศชัยฤทธิ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
7
19215
  เด็กชายบุญยชา
พงษ์วานิช
02-07-2020
 
1   ครั้ง
8
19216
  เด็กชายปภังกร
ศรีสว่าง
02-07-2020
  06:58:46
0   ครั้ง
9
19217
  เด็กชายปัญญวัฒน์
ทรัพย์เจริญ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
10
19218
  เด็กชายพฤฒิพงศ์
วันยาสิงห์
02-07-2020
  07:01:16
0   ครั้ง
11
19219
  เด็กชายพัทธดนย์
ลมดี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
19221
  เด็กชายยงยศ
เกตุเพ็ชร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
19222
  เด็กชายรวีโรจน์
แคทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
14
19223
  เด็กชายวธัญญู
นิ่มนวล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
19224
  เด็กชายศักดิ์สยาม
เพ็งสุวรรณ
02-07-2020
 
5   ครั้ง
16
19225
  เด็กชายศุภกิจ
ประจงกิจ
02-07-2020
  07:21:16
0   ครั้ง
17
19226
  เด็กชายอภินัทธ์
ศรทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
18
19227
  เด็กชายอาชวิน
อินต้นวงค์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
19265
  เด็กชายศุภสิทธิ์
ป้องถ่าย
02-07-2020
  06:50:06
0   ครั้ง
20
19649
  เด็กชายอนุสรณ์
พรมณีโชติรักษ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
21
19228
  เด็กหญิงชลลดา
เรืองทิม
02-07-2020
 
8   ครั้ง
22
19229
  เด็กหญิงณัฐกานดา
ทองมา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
23
19230
  เด็กหญิงณัฐนิชา
ก๊กมาศ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
19231
  เด็กหญิงณัฐมน
ทองเชื้อ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
19232
  เด็กหญิงธนัชพร
รังสิโยภาส
02-07-2020
  07:06:27
0   ครั้ง
26
19233
  เด็กหญิงธยานิจ
นาพุก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
27
19234
  เด็กหญิงธัญพร
นันตีภา
02-07-2020
  07:13:33
1   ครั้ง
28
19235
  เด็กหญิงบวรลักษณ์
พลอยสวย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
29
19236
  เด็กหญิงปวริศา
ขำอยู่
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
19237
  เด็กหญิงปิยะวดี
ทองคำดี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
31
19239
  เด็กหญิงภคินี
ทั่งทอง
02-07-2020
  06:47:03
0   ครั้ง
32
19240
  เด็กหญิงภัทธ์นรินท์
ดีแล้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
33
19241
  เด็กหญิงรพีภัทร
เขียวขำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
34
19242
  เด็กหญิงลลนา
โหมดจิ๋ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
35
19243
  เด็กหญิงวริษา
ขำรอด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
36
19244
  เด็กหญิงวิชญาพร
คงวิลาด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
37
19245
  เด็กหญิงสิรินญา
บุญทั่ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
38
19246
  เด็กหญิงสุพรรษา
มุดสูงเนิน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
39
19653
  เด็กหญิงพัทธนันท์
เส็งสิน
02-07-2020
 
0   ครั้ง