รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
19323
  เด็กชายธนโชติ
รุจะโคม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
2
19327
  เด็กชายชวินทร์วุฒิ
นาคไพศาลธน
08-07-2020
 
0   ครั้ง
3
19328
  เด็กชายธัชชัย
สีโสพล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
4
19329
  เด็กชายณภัทร
มาเนตร
08-07-2020
 
0   ครั้ง
5
19330
  เด็กชายณัฐวุฒิ
แซ่ตั้ง
08-07-2020
  06:50:33
0   ครั้ง
6
19331
  เด็กชายเตชสิทธิ์
ดอนผิวไพร
08-07-2020
 
0   ครั้ง
7
19332
  เด็กชายธนัชชัย
ดอนผิวไพร
08-07-2020
 
0   ครั้ง
8
19333
  เด็กชายธารากร
จำปางาม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
9
19334
  เด็กชายธีรภัทร
ปานมี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
10
19335
  เด็กชายปณชัย
แย้มดี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
11
19336
  เด็กชายพระทอง
เพ็งพุ่ม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
12
19338
  เด็กชายภัทรพล
พิมลา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
13
19339
  เด็กชายวรภัทร
สุดใจ
08-07-2020
  06:52:41
0   ครั้ง
14
19340
  เด็กชายวุฒิภัทร
คล้ายทรัพย์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
15
19341
  เด็กชายอรรถนนท์
นาคดิษฐ์
08-07-2020
  07:05:14
0   ครั้ง
16
19607
  เด็กชายกรภัทธ์
โชมวิลาส
08-07-2020
 
0   ครั้ง
17
19342
  เด็กหญิงกชนันท์
คุ้มแสง
08-07-2020
  06:57:53
0   ครั้ง
18
19343
  เด็กหญิงกชพร
แม่นลาย
08-07-2020
 
0   ครั้ง
19
19344
  เด็กหญิงกัญญารัตน์
ปล้องเข็ม
08-07-2020
  07:20:26
0   ครั้ง
20
19345
  เด็กหญิงกานต์ชนิศ
ธนากิจวิวรรธน์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
21
19346
  เด็กหญิงชนาภา
ขาวเอี่ยม
08-07-2020
  06:39:22
0   ครั้ง
22
19347
  เด็กหญิงชมลวัณณ์
ยิ่งสม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
23
19348
  เด็กหญิงณิชกานต์
อินมั่ง
08-07-2020
  07:11:07
0   ครั้ง
24
19349
  เด็กหญิงทัศนวลัย
จันทร์สิงห์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
25
19351
  เด็กหญิงธนวรรณ
ทองศรี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
26
19352
  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
ขมินทกูล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
27
19353
  เด็กหญิงพิมพฤกษา
แก้วนวล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
28
19354
  เด็กหญิงแพรวา
บุญเม่น
08-07-2020
 
0   ครั้ง
29
19355
  เด็กหญิงภาวินี
นาชอน
08-07-2020
 
0   ครั้ง
30
19356
  เด็กหญิงภิรตา
ยมจินดา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
31
19357
  เด็กหญิงรัตติยากรณ์
โสแก้ว
08-07-2020
 
0   ครั้ง
32
19359
  เด็กหญิงวศินี
สุขศิริ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
33
19360
  เด็กหญิงวัลวดี
บุญพรม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
34
19361
  เด็กหญิงสุทัศสร
แก้วทองโต
08-07-2020
 
0   ครั้ง
35
19362
  เด็กหญิงอนันต์ธิญา
ทองคำชัน
08-07-2020
 
0   ครั้ง
36
19363
  เด็กหญิงอภิสรา
ขุมทอง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
37
19364
  เด็กหญิงอรนภา
ไกรนอก
08-07-2020
  07:16:17
0   ครั้ง
38
19365
  เด็กหญิงอัญชิษฐา
ศรีประเสริฐ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
39
19402
  เด็กหญิงศรุตยา
สันทบ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
40
19602
  เด็กหญิงศิริกัญญา
อำมลา
08-07-2020
  07:28:26
0   ครั้ง