รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
19486
  เด็กชายกฤตานนท์
บุตรคำโชติ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
2
19487
  เด็กชายเจษฎากรณ์
สวัสดี
08-07-2020
  07:24:39
0   ครั้ง
3
19488
  เด็กชายธนภัทร
กะวิกุล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
4
19489
  เด็กชายธนันธร
เพ็งสลุด
08-07-2020
  07:13:12
0   ครั้ง
5
19490
  เด็กชายธนากร
ภมรเดชากุล
08-07-2020
 
1   ครั้ง
6
19491
  เด็กชายธีรเมธ
อินทร์ขำ
08-07-2020
  07:16:39
0   ครั้ง
7
19492
  เด็กชายเนตินาท
นิลนาค
08-07-2020
 
0   ครั้ง
8
19493
  เด็กชายปุณณสิน
พุ่มนาค
08-07-2020
 
0   ครั้ง
9
19494
  เด็กชายปุณยวีร์
บุญญะ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
10
19495
  เด็กชายพงศ์พันธ์
เข็มทอง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
11
19496
  เด็กชายรชพงษ์
ขุนศรี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
12
19497
  เด็กชายสรชัช
รักสถาน
08-07-2020
  07:16:44
0   ครั้ง
13
19498
  เด็กชายสุธิพงษ์
คุดขำ
08-07-2020
 
5   ครั้ง
14
19499
  เด็กชายอชิตพล
บูรณพงศ์
08-07-2020
  06:29:18
1   ครั้ง
15
19500
  เด็กชายอติวิชญ์
นาคทอง
08-07-2020
  07:16:45
0   ครั้ง
16
19501
  เด็กชายอนุพัฒน์
ดอนวิไล
08-07-2020
 
5   ครั้ง
17
19392
  เด็กหญิงพัชรินทร์
อุดพวง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
18
19502
  เด็กหญิงกมลชนก
เกตุชะรา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
19
19503
  เด็กหญิงกุลยา
ศรีรัตน์
08-07-2020
 
1   ครั้ง
20
19504
  เด็กหญิงจิรนันท์
สุรเดช
08-07-2020
  07:19:00
0   ครั้ง
21
19506
  เด็กหญิงณิชารีย์
ปิ่นแก้ว
08-07-2020
  07:21:08
2   ครั้ง
22
19507
  เด็กหญิงเต็มสิริ
อุ่นพรม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
23
19508
  เด็กหญิงธันยพร
ทศเชย
08-07-2020
  07:12:56
0   ครั้ง
24
19509
  เด็กหญิงนภัสสร
ใจขัน
08-07-2020
 
2   ครั้ง
25
19510
  เด็กหญิงเปรมสณี
ฟักปลั่ง
08-07-2020
  07:02:55
0   ครั้ง
26
19511
  เด็กหญิงพัชรพร
สิงห์คง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
27
19512
  เด็กหญิงพัชราพร
ศรีสอาด
08-07-2020
 
0   ครั้ง
28
19513
  เด็กหญิงพัชราภรณ์
เพียรธัญญกรณ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
29
19514
  เด็กหญิงพิมพ์ชนก
วันญะ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
30
19515
  เด็กหญิงภัทราพร
ผลปาน
08-07-2020
 
0   ครั้ง
31
19516
  เด็กหญิงรมย์นลิน
ชัยวัง
08-07-2020
  07:02:51
0   ครั้ง
32
19517
  เด็กหญิงรัตน์สุดา
บัวคำ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
33
19518
  เด็กหญิงรุ่งทิวา
เหล็กเพ็ชร์
08-07-2020
  06:29:12
0   ครั้ง
34
19519
  เด็กหญิงลินรดา
นาคสวน
08-07-2020
 
2   ครั้ง
35
19520
  เด็กหญิงวรรณิดา
แจ่มจำรัส
08-07-2020
  07:02:39
1   ครั้ง
36
19521
  เด็กหญิงสิริขวัญ
พูนุช
08-07-2020
 
0   ครั้ง
37
19522
  เด็กหญิงสิรินทรา
ชัยพันธ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
38
19523
  เด็กหญิงสุชัจจา
ต๊ะประจำ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
39
19524
  เด็กหญิงอติพร
คนคง
08-07-2020
  07:19:14
0   ครั้ง
40
19525
  เด็กหญิงอรวรรยา
พรมเทพ
08-07-2020
 
2   ครั้ง