รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18677
  เด็กชายกรภัทร์
บุญประสพ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
18678
  เด็กชายกฤติศักดิ์
แสงจันทร์ฉาย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
3
18679
  เด็กชายคุณานนต์
เชาวโนทัย
02-07-2020
 
1   ครั้ง
4
18680
  เด็กชายชญานนท์
พังยะ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
5
18681
  เด็กชายชนสรณ์
สุขสำราญ
02-07-2020
  06:49:57
0   ครั้ง
6
18682
  เด็กชายชาญณรงค์
มัณยานนท์
02-07-2020
  07:28:12
0   ครั้ง
7
18683
  เด็กชายชาญวิทย์
มัณยานนท์
02-07-2020
  07:28:20
0   ครั้ง
8
18684
  เด็กชายชิษณุชา
บุญสุ่ม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
18685
  เด็กชายปภาวิชญ์
ขำเขียว
02-07-2020
  06:43:59
0   ครั้ง
10
18686
  เด็กชายปัญญาสิริ
จันเพ็ชร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
18687
  เด็กชายพงศ์พัทธ์
พูลนุช
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
18688
  เด็กชายพนาไพร
เอี่ยมสำอางค์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
18689
  เด็กชายพิทวัส
นวลทิม
02-07-2020
  06:32:48
0   ครั้ง
14
18690
  เด็กชายภัคสกรณ์
อยู่เย็น
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
18691
  เด็กชายภาคิน
นาคะพงศ์
02-07-2020
  07:22:13
0   ครั้ง
16
18692
  เด็กชายภาณุโชติ
กลิ่นทับ
02-07-2020
  06:52:39
0   ครั้ง
17
18693
  เด็กชายมนเมธี
หวาเกตุ
02-07-2020
  06:24:30
0   ครั้ง
18
18694
  เด็กชายรัชภูมิ
ลำโนรี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
18695
  เด็กชายวิศิษฏ์
เจียมสันต์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
18696
  เด็กชายศิรโชฏ
ฐิตะพันธุ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
21
18697
  เด็กชายศุภกร
ชุมพงษ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
18711
  เด็กชายเจษฎา
พุ่มมี
02-07-2020
  06:55:29
0   ครั้ง
23
18698
  เด็กหญิงชนิดาภา
แสงฤทธิ์มั่น
02-07-2020
  06:46:32
0   ครั้ง
24
18699
  เด็กหญิงชุติมา
เครือษา
02-07-2020
  07:03:02
0   ครั้ง
25
18700
  เด็กหญิงญาณิน
ธนทัพมงคล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
26
18701
  เด็กหญิงณัฐณิชา
อ่อนสนิท
02-07-2020
 
0   ครั้ง
27
18702
  เด็กหญิงณัฐธิดา
เอี่ยมเนียม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
28
18703
  เด็กหญิงณัฐธิดา
สายเปลี่ยน
02-07-2020
  06:27:04
0   ครั้ง
29
18704
  เด็กหญิงนลัทพร
กำหนดศรี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
18705
  เด็กหญิงนันธวรรณ
หมีนิ่ม
02-07-2020
  07:08:57
0   ครั้ง
31
18706
  เด็กหญิงประภาสิริ
น้อยเคลือบ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
18707
  เด็กหญิงปัญญาพร
สังข์นาค
02-07-2020
 
0   ครั้ง
33
18708
  เด็กหญิงปิยรัตน์
เปรมวัง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
34
18709
  เด็กหญิงพัชราภา
มิตรเอม
02-07-2020
  06:52:04
0   ครั้ง
35
18710
  เด็กหญิงพิชญาวี
แตงตรง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
36
18712
  เด็กหญิงรัตนาภรณ์
คำเครือคง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
37
18713
  เด็กหญิงเอื้ออังกูร
แสงอรุณ
02-07-2020
 
0   ครั้ง