รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18835
  เด็กชายกิตติศักดิ์
เฉยบาง
08-07-2020
 
1   ครั้ง
2
18836
  เด็กชายเจตนิพัทธ์
ธรรมชัยกุล
08-07-2020
 
0   ครั้ง
3
18837
  เด็กชายณัฐกานต์
เครือโย
08-07-2020
 
0   ครั้ง
4
18838
  เด็กชายดนุพล
คงเพ็ง
08-07-2020
  07:00:09
2   ครั้ง
5
18839
  เด็กชายธิเบศ
พรมมา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
6
18840
  เด็กชายนนทวัฒน์
จอมพล
08-07-2020
  06:52:15
0   ครั้ง
7
18841
  เด็กชายพลกฤต
อยู่นิ่ม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
8
18842
  เด็กชายพัทธดนัยท์
ศศิธรวัน
08-07-2020
  06:59:01
0   ครั้ง
9
18843
  เด็กชายพิษณุ
ยิ้มคง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
10
18844
  เด็กชายเมธากร
โนรี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
11
18845
  เด็กชายสุพศิน
จากท่าโพธิ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
12
18846
  เด็กชายสุรพัศ
ก่อวุฒิพงศ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
13
18847
  เด็กชายอนุวัฒน์
ดาดำ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
14
18848
  เด็กชายอัมรินทร์
บุญมี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
15
18849
  เด็กหญิงกชกร
สอนชะอุ่ม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
16
18850
  เด็กหญิงกรรณิการ์
โคตรรักษา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
17
18851
  เด็กหญิงกัญจนพร
ปุยะโท
08-07-2020
 
0   ครั้ง
18
18852
  เด็กหญิงเกศดาว
ภู่พันธ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
19
18853
  เด็กหญิงชนัญญา
จิตสมนึก
08-07-2020
 
0   ครั้ง
20
18854
  เด็กหญิงชนาภา
ชูหลำ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
21
18855
  เด็กหญิงฐนิษชา
หมื่นจิตร
08-07-2020
 
1   ครั้ง
22
18856
  เด็กหญิงฐิติพร
กุนามา
08-07-2020
  06:43:34
0   ครั้ง
23
18857
  เด็กหญิงณัฏฐชา
พรมตา
08-07-2020
 
0   ครั้ง
24
18858
  เด็กหญิงณัฐณิชา
บุตรคำโชติ
08-07-2020
 
3   ครั้ง
25
18859
  เด็กหญิงถิรดา
ทองก่อ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
26
18860
  เด็กหญิงธิดาพร
เสนานุช
08-07-2020
  07:19:01
0   ครั้ง
27
18861
  เด็กหญิงนภาลักษณ์
ใจทน
08-07-2020
  06:58:38
1   ครั้ง
28
18862
  เด็กหญิงบัณฑิตา
สายสิทธิ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
29
18863
  เด็กหญิงบุศรา
กุฎมหาราช
08-07-2020
 
0   ครั้ง
30
18864
  เด็กหญิงปราณปรียา
บุญฮวบ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
31
18865
  เด็กหญิงปาริชาติ
ดวงดาว
08-07-2020
  07:11:15
0   ครั้ง
32
18866
  เด็กหญิงปาลพัชร์
มัณยานนท์
08-07-2020
  06:36:12
0   ครั้ง
33
18867
  เด็กหญิงปิยมาศ
อินทสิทธิ์
08-07-2020
  06:55:14
0   ครั้ง
34
18868
  เด็กหญิงมัชฌิมา
บุญศรี
08-07-2020
 
0   ครั้ง
35
18869
  เด็กหญิงมัลลิกา
กลิ่นฟัก
08-07-2020
  07:42:14
0   ครั้ง
36
18870
  เด็กหญิงมานิตา
มณีรอด
08-07-2020
 
0   ครั้ง
37
18871
  เด็กหญิงริลลดา
แย้มยิ้ม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
38
18872
  เด็กหญิงวาสนา
ชาญเชี่ยว
08-07-2020
  06:58:45
0   ครั้ง
39
18873
  เด็กหญิงสุภาภรณ์
คงบาง
08-07-2020
  06:57:58
1   ครั้ง
40
18874
  เด็กหญิงกนกกาญจน์
มณีจันทร์
08-07-2020
 
4   ครั้ง