รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18875
  เด็กชายกรกฎ
กรรฉิม
08-07-2020
 
6   ครั้ง
2
18876
  เด็กชายจักรภัทร
เฟื่องปรางค์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
3
18877
  เด็กชายเจตนิภัทร
สุวรรณโณ
08-07-2020
 
4   ครั้ง
4
18878
  เด็กชายณภัทรพล
สังข์ทอง
08-07-2020
 
9   ครั้ง
5
18879
  เด็กชายณัฐวุฒิ
สมเนตร
08-07-2020
 
15   ครั้ง
6
18880
  เด็กชายณัฐวุฒิ
ชูธรรมขันต์
08-07-2020
  06:56:19
2   ครั้ง
7
18881
  เด็กชายต้นตระกูล
แตงหมี
08-07-2020
 
2   ครั้ง
8
18882
  เด็กชายไทคม
นวลทิม
08-07-2020
 
8   ครั้ง
9
18883
  เด็กชายธนัญชัย
มายะนันท์
08-07-2020
 
7   ครั้ง
10
18884
  เด็กชายนันทพงศ์
ชื่นกลิ่น
08-07-2020
 
5   ครั้ง
11
18885
  เด็กชายบุญรักษา
สร้อยจิตร
08-07-2020
  07:34:21
3   ครั้ง
12
18886
  เด็กชายพิธาน์พัทธ์
ธนิศรโสภณ
08-07-2020
 
26   ครั้ง
13
18887
  เด็กชายภคิน
นิลวัฒน์
08-07-2020
 
3   ครั้ง
14
18888
  เด็กชายรัฐภูมิ
บุญดา
08-07-2020
 
17   ครั้ง
15
18889
  เด็กชายวรเชษฎฐ์
คงเกิด
08-07-2020
  07:05:00
11   ครั้ง
16
18890
  เด็กชายวัชรพล
เกตุเทศ
08-07-2020
 
2   ครั้ง
17
18891
  เด็กชายวิสันต์ปกรณ์
ใจเที่ยงธรรม
08-07-2020
 
6   ครั้ง
18
18892
  เด็กชายอภิสิทธิ์
รัตนศรี
08-07-2020
 
11   ครั้ง
19
18893
  เด็กชายอรรคพล
พรมแว่น
08-07-2020
  06:38:19
7   ครั้ง
20
18894
  เด็กชายอานัฐ
กะวิกุล
08-07-2020
 
2   ครั้ง
22
18895
  เด็กหญิงกฤติยา
จุ้ยวงษ์
08-07-2020
 
0   ครั้ง
23
18896
  เด็กหญิงจุฬารัตน์
ภู่น้อย
08-07-2020
 
1   ครั้ง
24
18897
  เด็กหญิงฐิติมา
โอสถ
08-07-2020
 
1   ครั้ง
25
18898
  เด็กหญิงณัฐนีย์
เงินยิ่ง
08-07-2020
 
1   ครั้ง
26
18899
  เด็กหญิงธนัญชนก
อ่วมผึ้ง
08-07-2020
 
4   ครั้ง
27
18900
  เด็กหญิงนพภสร
ผึ้งคุ้ม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
28
18901
  เด็กหญิงณัฐกฤตา
พัดแหวว
08-07-2020
  07:09:18
0   ครั้ง
29
18902
  เด็กหญิงปาริตา
แสนหาญ
08-07-2020
 
2   ครั้ง
30
18903
  เด็กหญิงปิยนันท์
รนที
08-07-2020
 
25   ครั้ง
31
18905
  เด็กหญิงพิมพิศา
ยิ้มทอง
08-07-2020
 
0   ครั้ง
32
18906
  เด็กหญิงภัทราพร
ทิมอุบล
08-07-2020
 
1   ครั้ง
33
18908
  เด็กหญิงเมธาวี
พึ่งอุทัย
08-07-2020
 
1   ครั้ง
34
18909
  เด็กหญิงวริศรา
แสนสม
08-07-2020
 
0   ครั้ง
35
18910
  เด็กหญิงศุภัชตา
คุณรอด
08-07-2020
  07:21:39
1   ครั้ง
36
18911
  เด็กหญิงสุกัญญา
ม่วงขำ
08-07-2020
 
0   ครั้ง
37
18912
  เด็กหญิงสุเมธินี
รักชาติพานิช
08-07-2020
 
0   ครั้ง
38
18913
  เด็กหญิงอภิสรา
บุญรอด
08-07-2020
 
0   ครั้ง
39
18914
  เด็กหญิงอุไรวรรณ
เจริญชาติ
08-07-2020
 
11   ครั้ง
40
19164
  เด็กหญิงสุจิตตา
จิตพิมาย
08-07-2020
 
4   ครั้ง
40
19647
  เด็กหญิงศิริรัตน์
อ่อนบำรุง
08-07-2020
 
9   ครั้ง