รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18915
  เด็กชายกฤติน
เสนะปทุมพันธ์
02-07-2020
 
9   ครั้ง
2
18916
  เด็กชายกิตตินันต์
เฉยบาง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
3
18917
  เด็กชายชนาภัทร
ชูหลำ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
4
18918
  เด็กชายชัยวัฒน์
จั่นเทศ
02-07-2020
 
17   ครั้ง
5
18919
  เด็กชายชินาธิป
ตั้งเจียมศรี
02-07-2020
  07:19:03
0   ครั้ง
6
18920
  เด็กชายเชฏฐพฤนท์
ทิมจันทร์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
7
18921
  เด็กชายณัฐดนัย
สุขเกษม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
18922
  เด็กชายณัฐพล
นิลเพชร
02-07-2020
 
4   ครั้ง
9
18923
  เด็กชายเทิดศักดิ์
ใบไม้
02-07-2020
 
1   ครั้ง
10
18924
  เด็กชายธนกร
บินยูซบ
02-07-2020
  07:01:30
0   ครั้ง
11
18925
  เด็กชายธนพล
หนองโทน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
12
18926
  เด็กชายธนากร
ศิริวัฒน์
02-07-2020
 
6   ครั้ง
13
18927
  เด็กชายธฤต
เที่ยงคืน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
14
18928
  เด็กชายธวัชชัย
กลิ่นรอด
02-07-2020
  06:39:06
0   ครั้ง
15
18929
  เด็กชายธัญนพ
ปาเฉย
02-07-2020
 
1   ครั้ง
16
18930
  เด็กชายธีรภัทร
เนาวรัตน์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
17
18931
  เด็กชายนวพล
เจื้อจิ้น
02-07-2020
 
0   ครั้ง
18
18932
  เด็กชายปัณณทัต
จงมีสุข
02-07-2020
 
1   ครั้ง
19
18933
  เด็กชายพฤฒิพงศ์
ศรีแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
18934
  เด็กชายภูเบศ
เพ็งพันธ์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
21
18935
  เด็กชายภูมิภัทร
เจริญกิจ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
18936
  เด็กชายวงศกร
โคกนิล
02-07-2020
 
6   ครั้ง
23
18937
  เด็กชายวรชิต
เป้าเสงี่ยม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
24
18938
  เด็กชายวรวุฒิ
มั่งมี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
25
18939
  เด็กชายวิทวัส
ศิริสานสุวรรณ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
26
18940
  เด็กชายอรรถพล
เพ็งเทศ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
27
19645
  เด็กชายปัญญา
เพิ่มกาญจนา
02-07-2020
  07:12:04
1   ครั้ง
27
18941
  เด็กหญิงกัญญารัตน์
ปานเงิน
02-07-2020
 
7   ครั้ง
28
18942
  เด็กหญิงขนิษฐา
สุขใจ
02-07-2020
 
9   ครั้ง
29
18943
  เด็กหญิงจิดาภา
ประทุมมาศ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
30
18944
  เด็กหญิงนิชา
นุชพงษ์
02-07-2020
  07:04:06
2   ครั้ง
31
18945
  เด็กหญิงพิชญาภรณ์
เกิดแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
18946
  เด็กหญิงมณีรัตน์
ลอยเวหา
02-07-2020
 
1   ครั้ง
33
18947
  เด็กหญิงรวิพร
ทองแท้
02-07-2020
 
3   ครั้ง
34
18948
  เด็กหญิงริณลดา
สิงหฤทธิ์
02-07-2020
 
32   ครั้ง
35
18949
  เด็กหญิงศิริณภา
บุญผ่อง
02-07-2020
  07:04:02
0   ครั้ง
36
18951
  เด็กหญิงญาณิศา
มีศาสตร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
37
18952
  เด็กหญิงสิริวิมล
วิจิตร
02-07-2020
 
1   ครั้ง
38
18953
  เด็กหญิงสุพัชชา
ทองมั่น
02-07-2020
  07:04:23
0   ครั้ง
39
18954
  เด็กหญิงอรพรรณ
แสงจินา
02-07-2020
 
0   ครั้ง