รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18955
  เด็กชายกิตติพงศ์
จินดาทวีโชค
02-07-2020
 
3   ครั้ง
2
18956
  เด็กชายณัฎฐ์
ฮะอุรา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
3
18957
  เด็กชายเตชสิทธิ์
แป้นงาม
02-07-2020
 
4   ครั้ง
4
18958
  เด็กชายธนกร
ดอนจิ๋วไพร
02-07-2020
 
1   ครั้ง
5
18959
  เด็กชายธนบูรณ์
แซ่หวาง
02-07-2020
 
3   ครั้ง
6
18960
  เด็กชายธนวัฒน์
เหล็กจั่น
02-07-2020
  06:27:54
0   ครั้ง
7
18961
  เด็กชายธิปบดินทร์
เกตุบางลาย
02-07-2020
  07:04:42
0   ครั้ง
8
18962
  เด็กชายนพพร
ปฏิสนธิ
02-07-2020
 
8   ครั้ง
9
18963
  เด็กชายนริศร์
กนกจินดาสถิต
02-07-2020
 
2   ครั้ง
10
18964
  เด็กชายนวพล
ท้องฟ้า
02-07-2020
 
9   ครั้ง
11
18965
  เด็กชายปกรณ์
ศรศิริ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
18966
  เด็กชายประกาศิต
อ้นแจ่ม
02-07-2020
 
7   ครั้ง
13
18967
  เด็กชายพีรณัฐ
ชุ่มกลัด
02-07-2020
 
1   ครั้ง
14
18968
  เด็กชายภาคิน
ศรีคะรัน
02-07-2020
 
2   ครั้ง
15
18969
  เด็กชายภานุวัฒน์
แก้วเพชร
02-07-2020
 
5   ครั้ง
16
18970
  เด็กชายมงคล
โพธิ์ศรี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
17
18971
  เด็กชายศิรศักดิ์
คชรอด
02-07-2020
 
2   ครั้ง
18
18972
  เด็กชายศิวรักษ์
โรหิตะชาติ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
19
18973
  เด็กชายศุภวัทน์
ตุ่นชาวนา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
20
18974
  เด็กชายสรศักดิ์
สานุ่ม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
21
18975
  เด็กชายอธิภัทร์
จุฑาวราราษฎร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
18976
  เด็กชายอนันท์
พันธ์ผูก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
23
18977
  เด็กชายอัศพร
ทองเลิศล้ำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
18994
  เด็กชายณัฐพล
พุทธกรณ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
18978
  เด็กหญิงเกสรา
สีปานนาค
02-07-2020
 
12   ครั้ง
26
18979
  เด็กหญิงจิรญา
อินทฤหะ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
27
18980
  เด็กหญิงธนพร
ขาวไพร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
28
18981
  เด็กหญิงธิติลดา
แก้วหนองยาง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
29
18982
  เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
เล็กกระโทก
02-07-2020
 
12   ครั้ง
30
18983
  เด็กหญิงปริยาภัทร
ศรีใจ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
31
18984
  เด็กหญิงปัญญาพร
บำรุงดี
02-07-2020
 
4   ครั้ง
32
18985
  เด็กหญิงปาริชาติ
อยู่ป้อม
02-07-2020
 
24   ครั้ง
33
18986
  เด็กหญิงพรชิตา
ตาละคำ
02-07-2020
 
5   ครั้ง
34
18987
  เด็กหญิงภิญญาดา
แก้วแสนชาย
02-07-2020
 
2   ครั้ง
35
18988
  เด็กหญิงมณีรัตน์
เรือนก้อน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
36
18989
  เด็กหญิงมัซญานี
แกมะ
02-07-2020
  07:23:59
0   ครั้ง
37
18990
  เด็กหญิงลดารัตน์
ภูช่างทอง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
38
18991
  เด็กหญิงศิริกัลยา
ฤทธิ์ดีแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
39
18992
  เด็กหญิงศุภานัน
ชูสังวาลย์
02-07-2020
 
4   ครั้ง
40
18993
  เด็กหญิงสุภาพร
ช่างชุบ
02-07-2020
 
27   ครั้ง