รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18995
  เด็กชายกันทรากร
อินหอม
02-07-2020
  07:15:13
3   ครั้ง
2
18996
  เด็กชายคฑาวุธ
ตราชื่นต้อง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
3
18998
  เด็กชายชิษณุพงศ์
ชัยนันท์
02-07-2020
 
4   ครั้ง
4
18999
  เด็กชายณัฐภูมิ
อิ่มใจกล้า
02-07-2020
 
0   ครั้ง
5
19000
  เด็กชายณัฐวุฒิ
น้อยชาวนา
02-07-2020
 
5   ครั้ง
6
19001
  เด็กชายเตวิช
โพธิ์เลิก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
7
19002
  เด็กชายทรัพย์ปณชัย
บุญถา
02-07-2020
 
1   ครั้ง
8
19003
  เด็กชายธนโชติ
ไกรธิราช
02-07-2020
 
2   ครั้ง
9
19004
  เด็กชายธนภัทร
นวลทิม
02-07-2020
  07:28:52
1   ครั้ง
10
19006
  เด็กชายธีรศักดิ์
ศรีคง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
19007
  เด็กชายภัทรดนัย
แสงจินดา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
12
19008
  เด็กชายภัสวี
บุญเกตุ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
19009
  เด็กชายภูวะนาถ
ดีขะนุ
02-07-2020
 
5   ครั้ง
14
19010
  เด็กชายรชต
มานะการ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
19011
  เด็กชายวรวิช
เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
16
19012
  เด็กชายวัชรา
เนียมชาวนา
02-07-2020
 
1   ครั้ง
17
19013
  เด็กชายวีรภัทร
นราศรี
02-07-2020
  07:20:04
1   ครั้ง
18
19014
  เด็กชายศักดิธัช
ศิริสานสุวรรณ
02-07-2020
 
7   ครั้ง
19
19016
  เด็กชายศุภกิจ
สงทอง
02-07-2020
 
5   ครั้ง
20
19017
  เด็กชายศุภวัฒน์
คงเจริญ
02-07-2020
 
5   ครั้ง
21
19018
  เด็กชายสหพร
คงแก้ว
02-07-2020
  07:01:13
2   ครั้ง
22
19019
  เด็กชายสุรชาติ
ประสิทธิเขตกิจ
02-07-2020
 
15   ครั้ง
23
19020
  เด็กชายอภิรักษ์
แก้วแจ้ง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
24
19021
  เด็กชายอัมรินทร์
ล้วนลอย
02-07-2020
 
13   ครั้ง
25
19634
  เด็กชายมูฮัมหมัดบาฏาวี
มะดาแฮ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
26
19639
  เด็กชายฐิติศักดิ์
การะเกตุ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
27
18826
  เด็กหญิงจินต์จุฑา
จันต๊ะสา
02-07-2020
 
6   ครั้ง
28
19022
  เด็กหญิงกัญฐมาศ
แย้มพราย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
29
19023
  เด็กหญิงณัฐชา
อ่ำขวัญ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
30
19024
  เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ์
จำปาปิ่น
02-07-2020
 
3   ครั้ง
31
19025
  เด็กหญิงธนาสิริ
คมขำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
19026
  เด็กหญิงปรียานุช
ทรัพย์สิน
02-07-2020
 
3   ครั้ง
33
19027
  เด็กหญิงวรรณวิสา
ตุ่นสังข์
02-07-2020
  07:06:41
0   ครั้ง
34
19028
  เด็กหญิงวรัชยา
ทับอิน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
35
19032
  เด็กหญิงอาลิต้า
บุญเทพ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
36
19033
  เด็กหญิงอินทิรา
นุชพงษ์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
37
19034
  เด็กหญิงไอรดา
อยู่มณเทียร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
38
19629
  เด็กหญิงจิรภัทร
อุ่นเกตุ
02-07-2020
 
9   ครั้ง
39
19651
  เด็กหญิงกัลยากร
ฉัตรตระกูล
02-07-2020
 
1   ครั้ง
40
19654
  เด็กหญิงวรรณวิษา
ถนอมเผ่า
02-07-2020
  07:00:42
2   ครั้ง