รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18575
  เด็กชายกฤตวีระ
ปั้นประเสริฐ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
18576
  เด็กชายกฤษณะ
โพธิ์เกตุ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
3
18577
  เด็กชายศิวกร
ศรีหัวโทน
02-07-2020
 
2   ครั้ง
4
18578
  เด็กชายไกรสิทธิ
บุญลอย
02-07-2020
 
2   ครั้ง
5
18579
  เด็กชายจิรายุส
จันทร์โต
02-07-2020
 
2   ครั้ง
6
18580
  เด็กชายจุฑาทัต
เสียงอ่อน
02-07-2020
 
2   ครั้ง
7
18581
  เด็กชายเจษฎากร
นิลสริ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
18582
  เด็กชายชนากรณ์
อ่อนโฉม
02-07-2020
 
2   ครั้ง
9
18583
  เด็กชายชนาภัทร
กุฏมหาราช
02-07-2020
 
0   ครั้ง
10
18584
  เด็กชายไชยภพ
ปัญญาแก้ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
18586
  เด็กชายธวัชชัย
รอบรู้
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
18587
  เด็กชายวันชนะ
อยู่เบิก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
18588
  เด็กชายธีรภัทร์
พลเกิ้น
02-07-2020
 
2   ครั้ง
14
18589
  เด็กชายธีระพัฒน์
พุ่มโพธิ์ทอง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
15
18590
  เด็กชายนิธิภัทร
สุขลาภ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
16
18592
  เด็กชายปรเมศวร์
เปกสันเทียะ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
17
18593
  เด็กชายปริญญา
นวนแดง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
18
18594
  เด็กชายพงศ์ธน
ธิติเวสส
02-07-2020
 
1   ครั้ง
19
18595
  เด็กชายพชรพงษ์
จันทพันธ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
18596
  เด็กชายพลพล
นิยมญาติ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
21
18597
  เด็กชายพลภัทร
เรณุมาลย์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
18598
  เด็กชายพิทวัส
สวัสดี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
23
18599
  เด็กชายเมธัส
มาลาลักษณ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
18600
  เด็กชายรณชัช
เนียมเปี่ยม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
18601
  เด็กชายเลิศลักษณ์
ยิ้มมา
02-07-2020
 
3   ครั้ง
26
18602
  เด็กชายวสันต์
จันทร์อ่อน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
27
18603
  เด็กชายศรายุทธ
ทองม่วง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
28
18604
  เด็กชายศุภโชค
แก้วทองโต
02-07-2020
 
5   ครั้ง
29
18605
  เด็กชายษมาวีร์
คำเมืองด่านซ้าย
02-07-2020
 
1   ครั้ง
30
18606
  เด็กชายอมร
แม่นมั่น
02-07-2020
 
3   ครั้ง
31
18607
  เด็กหญิงกนกพร
ทองจันทร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
31
19646
  เด็กชายนครินทร์
ขันป้อง
02-07-2020
 
14   ครั้ง
32
18608
  เด็กหญิงกรกนก
เนตรรุ่ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
33
18609
  เด็กหญิงเกวลิน
บำเพ็ญพันธ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
34
18610
  เด็กหญิงจันทร์ธิมา
เศรษฐโวหาร
02-07-2020
 
17   ครั้ง
35
18611
  เด็กหญิงจิราวรรณ
บุญเลิศ
02-07-2020
 
6   ครั้ง
36
18612
  เด็กหญิงจุฑารัตน์
เอี่ยมจันทร์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
37
18613
  เด็กหญิงชนม์ชนก
ฝ่ายราษฎร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
38
18614
  เด็กหญิงณัชชา
วรรณรัตน์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
39
18615
  เด็กหญิงณัชนิกา
มั่นเจริญ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
40
18616
  เด็กหญิงทุติยาภรณ์
นาคสวัสดิ์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
41
18617
  เด็กหญิงธัญกมล
อุปพันธ์
02-07-2020
 
5   ครั้ง
42
18618
  เด็กหญิงปาริฉัตร
วงษ์ทอง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
43
18619
  เด็กหญิงพิมพ์สุภา
ยิ้มประดิษฐทอง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
44
18621
  เด็กหญิงวริศรา
กองรส
02-07-2020
 
4   ครั้ง
45
18622
  เด็กหญิงวิลาวัลย์
พุ่มคำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
46
18623
  เด็กหญิงสิรินยา
เพ็ชรศรี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
47
18624
  เด็กหญิงสุภัสสร
ไพรวรรณ์
02-07-2020
 
10   ครั้ง
48
19155
  เด็กหญิงหทัยพันธ์
ม่วงมี
02-07-2020
 
42   ครั้ง
49
19156
  เด็กหญิงมัสยา
ท่วมลิตร
02-07-2020
 
1   ครั้ง