รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18225
  เด็กชายกรณิศ
สักลอ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
18226
  เด็กชายกิจธนาพัฒน์
ญาติมิตรหนุน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
3
18227
  เด็กชายกิตติ
สาธนะโชติ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
4
18228
  เด็กชายกิตติกร
นาคศิริ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
5
18229
  เด็กชายกิตติเดช
ศิริพลวัฒน์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
18231
  เด็กชายคณัสนันท์
ผูกฤทธิ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
7
18232
  เด็กชายเจษฎา
สินนะคำ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
8
18233
  เด็กชายชนาธิป
บุญชื่น
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
18234
  เด็กชายชัยวัฒน์
ดีไพบูลย์
02-07-2020
 
3   ครั้ง
10
18235
  เด็กชายณัฐกรณ์
ดอกไม้
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
18236
  เด็กชายณัฐนันทพล
เพชรทิม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
18237
  เด็กชายดนุสรณ์
เฉลิมรัตน์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
18238
  เด็กชายเด่นพงศ์
ปลายกระโทก
02-07-2020
 
1   ครั้ง
14
18239
  เด็กชายทักษ์ดนัย
เอกา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
18240
  เด็กชายเทพศิลป์
ปฏิภาณรัตน์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
16
18241
  เด็กชายธนบดี
โมราถบ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
17
18242
  เด็กชายธนพล
คงจ้อย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
18
18243
  เด็กชายธิตินันท์
สุขประเสริฐ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
18244
  เด็กชายธีรภาพ
ผิวชา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
18245
  เด็กชายบุรินทร์
ภู่พันธ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
21
18247
  เด็กชายภูเบศ
บัวประชุม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
18248
  เด็กชายภูริภัทร
ชายชู
02-07-2020
 
1   ครั้ง
23
18250
  เด็กชายวิชญ์
จันทร์หอกลอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
18251
  เด็กชายศราวิน
สุวรรณบัณฑิต
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
18252
  เด็กชายสิทธิชัย
ปักเขทานัง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
26
18253
  เด็กชายสุนทรโชค
ความหมั่น
02-07-2020
 
0   ครั้ง
27
18254
  เด็กชายสุริยันต์
ราชา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
28
18255
  เด็กชายอนุชา
แก้วคำ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
29
18256
  เด็กชายอภิสิทธิ์
เมืองปรางค์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
18257
  เด็กชายอัคเดช
นิ่มนวล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
31
18258
  เด็กชายอัษฎาวุธ
ขวัญคุ้ม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
18259
  เด็กหญิงกัญญาณัฐ
สุวรรณ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
33
18260
  เด็กหญิงกัญญารัตน์
คลี่วงษ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
34
18261
  เด็กหญิงชญานิน
น้อยนาค
02-07-2020
 
0   ครั้ง
35
18262
  เด็กหญิงชฎาพร
สุขชัง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
36
18263
  เด็กหญิงณิชาภัทร
โอดมี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
37
18264
  เด็กหญิงทักษพร
เลิศเสม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
38
18265
  เด็กหญิงพรรณนิภา
รังเพ็ชร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
39
18266
  เด็กหญิงแพรวา
เทียนสว่าง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
40
18267
  เด็กหญิงภัทรวดี
อ้วนศรี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
41
18268
  เด็กหญิงมนทกานต์
พุฒิชาวนา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
42
18269
  เด็กหญิงวิชชุดา
สิงห์โต
02-07-2020
 
0   ครั้ง
43
18270
  เด็กหญิงเวียรยา
เกิดไทย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
44
18271
  เด็กหญิงศศิวิมล
กุมภาพัก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
45
18272
  เด็กหญิงศุภรัตน์
บัวคำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
46
18273
  เด็กหญิงสุชานรี
ทับทิม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
47
18274
  เด็กหญิงวิภาดา
แก้วมณี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
48
18306
  เด็กหญิงธัญญพัทธ์
ศรีอิทธิพงศ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
49
18312
  เด็กหญิงพรรณวษา
ปัญญางาม
02-07-2020
 
0   ครั้ง