รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18194
  เด็กชายศิรวิชญ์
สายหยุด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
18204
  เด็กชายธนพัฒน์
ฮ่องเม่น
02-07-2020
 
21   ครั้ง
3
18230
  เด็กชายธนกร
แก้วสา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
4
18275
  เด็กชายชัยณรงค์
วงค์บุรี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
5
18276
  เด็กชายชานนท์
เคี่ยมทองคำ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
6
18280
  เด็กชายธนวัฒน์
ภูยอด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
7
18281
  เด็กชายธนาธิป
ปิ่นทอง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
8
18283
  เด็กชายธีระชาญ
อินทรชิต
02-07-2020
 
2   ครั้ง
9
18286
  เด็กชายบวรภัค
อยู่ยังเกตุ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
10
18287
  เด็กชายปพนสรรค์
ลีนิน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
18288
  เด็กชายพลาธิป
แตงลอย
02-07-2020
 
1   ครั้ง
12
18289
  เด็กชายพีรยุทธ
มาแจ้ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
18291
  เด็กชายภิตินันท์
โฉมแดง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
14
18293
  เด็กชายยงศิลป์
แสงเถื่อน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
15
18294
  เด็กชายRamanthus Nayeli
Abellera
02-07-2020
 
7   ครั้ง
16
18296
  เด็กชายศุภวิชญ์
ละออจิต
02-07-2020
 
3   ครั้ง
17
18298
  เด็กชายอภิวิชญ์
พงษ์เพชร
02-07-2020
 
3   ครั้ง
18
18334
  เด็กชายบัญญพนต์
นราศรี
02-07-2020
 
25   ครั้ง
19
18378
  เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
แต้ตระกูล
02-07-2020
 
2   ครั้ง
20
18402
  เด็กชายอัครวัฒน์
เพียรชัยภูมิ
02-07-2020
 
55   ครั้ง
21
19152
  เด็กชายอินจิระ
ภราดรบัญชา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
22
19632
  เด็กชายกฤษกร
มงคลจันทร์
02-07-2020
 
10   ครั้ง
23
18185
  เด็กหญิงกัญญาวีร์
ราวิล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
18299
  เด็กหญิงกัญญาณัฐ
หยวนแหยม
02-07-2020
 
3   ครั้ง
25
18300
  เด็กหญิงกัณฐิกา
แตงลอย
02-07-2020
 
1   ครั้ง
26
18301
  เด็กหญิงกิษชินพัฒน์
สิงหเดช
02-07-2020
 
0   ครั้ง
27
18302
  เด็กหญิงจันทกานต์
ยาวะธรรมโม
02-07-2020
 
86   ครั้ง
28
18304
  เด็กหญิงณัฐฐา
มากร
02-07-2020
 
4   ครั้ง
29
18305
  เด็กหญิงธมลวรรณ
แก้วหร่ายชูสิน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
30
18307
  เด็กหญิงน้ำทิพย์
เรืองทิม
02-07-2020
 
8   ครั้ง
31
18310
  เด็กหญิงปนัดดา
นวลไผ่
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
18311
  เด็กหญิงปราถนา
ตรงต่อกิจ
02-07-2020
 
12   ครั้ง
33
18313
  เด็กหญิงพรอาทิตยา
โพธิ์ปี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
34
18317
  เด็กหญิงวรนุช
แสงทอง
02-07-2020
 
5   ครั้ง
35
18318
  เด็กหญิงวรพิชชา
ตรีจิตร
02-07-2020
 
1   ครั้ง
36
18319
  เด็กหญิงสิปาง
สอนสิทธิ์
02-07-2020
 
18   ครั้ง
37
18320
  เด็กหญิงสุธีมา
วะลาโภ
02-07-2020
 
11   ครั้ง
38
18321
  เด็กหญิงสุพัตรา
ชูแสงทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
39
18322
  เด็กหญิงสุภัสสรา
แซ่ตัง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
40
18323
  เด็กหญิงสุภาภรณ์
สิงห์โต
02-07-2020
 
1   ครั้ง
41
18324
  เด็กหญิงอารียา
ยั่งยืน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
42
18351
  เด็กหญิงเกษมณี
วรรณภักดี
02-07-2020
 
6   ครั้ง
43
18352
  เด็กหญิงขนิษฐา
พึ่งเพ็ง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
44
18367
  เด็กหญิงภัคริญญา
ฟักเอม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
45
18373
  เด็กหญิงอทิตตา
นาคสี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
46
18473
  เด็กหญิงสุนันทา
เอี่ยมเนียม
02-07-2020
 
5   ครั้ง
47
18659
  เด็กหญิงลลิตา
จวงโหมด
02-07-2020
 
50   ครั้ง
48
19141
  เด็กหญิงฐิติวรดา
แก้ววังสาร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
49
19143
  เด็กหญิงฐานิดา
โมกไธสง
02-07-2020
 
2   ครั้ง