รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
18354
  เด็กชายธนภัทร
สำเภาทอง
02-07-2020
 
12   ครั้ง
2
18375
  เด็กชายกฤชพล
จุ้ยวงษ์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
3
18376
  เด็กชายจรรยวรรธ
แก้วทุม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
4
18377
  เด็กชายชัชชัย
โพธิ์อ่ำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
5
18379
  เด็กชายณัฐวุฒิ
สังข์แสง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
18380
  เด็กชายตรัยคุณ
กลิ่นทับ
02-07-2020
 
4   ครั้ง
7
18381
  เด็กชายธนกร
สายเพชร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
18382
  เด็กชายธนธัส
ปิยะพันธ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
18384
  เด็กชายธีรภัทร์
ภู่วิเศษ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
10
18385
  เด็กชายนันทภพ
วิลาไล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
18386
  เด็กชายปรัชญา
ปัญญาประดิษฐ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
18387
  เด็กชายปัญญา
รักไทย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
18388
  เด็กชายพัชรพล
พึ่งเพ็ง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
14
18389
  เด็กชายพีรวิทย์
ฮังนนท์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
18391
  เด็กชายภากร
ชูแสง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
18392
  เด็กชายวิรุฬห์
งามภักดิ์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
17
18393
  เด็กชายศรายุทธ์
อยู่หนู
02-07-2020
 
1   ครั้ง
18
18394
  เด็กชายศุภเดช
แฝกหอม
02-07-2020
 
3   ครั้ง
19
18395
  เด็กชายสิรวิชญ์
รักษาคม
02-07-2020
 
11   ครั้ง
20
18396
  เด็กชายอชิระพัช
ชัยวัง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
21
18397
  เด็กชายอดิศร
แสงอรุณ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
18398
  เด็กชายอนุรักษ์
เสือชาวนา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
23
18399
  เด็กชายอนุวัฒน์
โกฎธิ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
18401
  เด็กชายอรรฆพร
อมดวง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
25
18403
  เด็กชายอิทธิพนธ์
อุ่นใจ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
26
19158
  เด็กชายกฤรชพล
วงศารี
02-07-2020
 
3   ครั้ง
27
19642
  เด็กชายอภิวิชญ์
เอี่ยมเมี้ยน
02-07-2020
 
2   ครั้ง
28
18316
  เด็กหญิงพลอยมณี
มณีจันทร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
29
18344
  เด็กหญิงธิดาภรณ์
คงคล้าย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
18345
  เด็กหญิงธนพร
รัศมี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
31
18404
  เด็กหญิงจิรัชยา
จันทร์ขจร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
18405
  เด็กหญิงชณาภรณ์
โพธิ์ดี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
33
18406
  เด็กหญิงณฐริตา
คล้ายท่าโรง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
34
18407
  เด็กหญิงณัฐธิชา
สายเปลี่ยน
02-07-2020
 
3   ครั้ง
35
18408
  เด็กหญิงธาราศิณี
ขอนาคกลาง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
36
18409
  เด็กหญิงนรินทิรา
สังข์เงิน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
37
18410
  เด็กหญิงนันทภรณ์
แก่นเฉลียว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
38
18412
  เด็กหญิงปราณปรียา
อ่อนอ่ำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
39
18413
  เด็กหญิงปาริชาติ
ชูก้าน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
40
18415
  เด็กหญิงปิยวรรณ
นุชรุ่งเรือง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
41
18416
  เด็กหญิงพรนภัส
เสือคง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
42
18417
  เด็กหญิงพรพิมล
บุญทิม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
43
18418
  เด็กหญิงฟินดาว
รักประทุม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
44
18419
  เด็กหญิงมาวสา
จันทร์เนียม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
45
18421
  เด็กหญิงศุภนิดา
เปรมกมล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
46
18422
  เด็กหญิงสิริวิมล
สิงห์พัน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
47
18424
  เด็กหญิงอัจฉริยา
แสงศรี
02-07-2020
 
2   ครั้ง
48
19630
  เด็กหญิงดลพร
จันตนา
02-07-2020
 
2   ครั้ง