รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
17611
  นายกฤตวัฒน์
แก้วคบ
02-07-2020
  06:44:19
0   ครั้ง
2
17614
  นายจักรภัทร
ขุนพิจิตร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
3
17616
  นายเจษฎากรณ์
จันทร์โต
02-07-2020
  06:44:24
0   ครั้ง
4
17617
  นายณชพงษ์
กลิ่นรอด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
5
17621
  นายนันทวัฒน์
ต่อยนึ่ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
17622
  นายปาณัสม์
แย้มชุติ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
7
17623
  นายปิติภัทร
กิจสวน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
17624
  นายพงศภัค
แก้วละมุล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
17649
  นายกรกฤต
เหลืองวิโรจน์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
10
17705
  นายณัฐพล
ใจทน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
17727
  นายอนุพงษ์
พงษ์สุวรรณ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
17813
  นายพลวัฒน์
อภิไชยรัตน์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
14
17821
  นางสาวกนิษฐา
พูลสวัสดิ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
17632
  นางสาวจิรัชญา
สวัสดิ์วงศ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
17641
  นางสาวมณฑิชา
ทาจิ๋ว
02-07-2020
 
0   ครั้ง
17
17644
  นางสาวบุญชนก
ชูนาม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
18
17645
  นางสาวสุภัควดี
เขียวสัมฤทธิ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
17680
  นางสาวณาตาชา
กรุณาดวงจิตร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
17681
  นางสาวทักษพร
เสมาทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
21
17684
  นางสาวธีราภัทร์
เฟื่องเหล็ก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
17689
  นางสาวพรพิชญา
แป้นเมือง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
23
17692
  นางสาวพิชญ์สินี
หมื่นคำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
17698
  นางสาวสุภาวดี
อ่อนบรรจง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
17742
  นางสาววิราวรรณ
กันฟัก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
26
17744
  นางสาวสโรชา
ฮับหลี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
27
17747
  นางสาวอนงค์วดี
นัดประสพ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
28
17748
  นางสาวอรนลิน
บุญเกิด
02-07-2020
 
0   ครั้ง
29
17772
  นางสาวเฉลิมศรี
ทะเรืองรัมย์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
17786
  นางสาวปาลีรัตน์
คำหนู
02-07-2020
 
0   ครั้ง
31
17830
  นางสาวณัฐพร
ศรศิริ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
17881
  นางสาวธิมาพร
เฟื่องปรางค์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
33
19140
  นางสาวพลอยชมพู
จันทร์พูล
02-07-2020
  07:19:18
0   ครั้ง
34
19151
  นางสาวพัชรินทร์
มายุรส
02-07-2020
 
0   ครั้ง
35
19206
  นางสาวจุฬาลักษณ์
พรมภักดิ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
36
19207
  นางสาวสุภัคพร
ดอนพงไพร
02-07-2020
 
0   ครั้ง