รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
17619
  นายธนาดุล
คงมาก
02-07-2020
 
4   ครั้ง
2
17626
  นายเมฆินทร์
เพียงต่อ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
4
17633
  นายพรหมมินทร์
คำบุญ
02-07-2020
 
6   ครั้ง
5
17634
  นายทักษดนัย
หยวนแหยม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
17655
  นายณัฐสิทธิ์
ทับอุ่น
02-07-2020
  06:49:50
4   ครั้ง
7
17659
  นายปัณณธร
มาอยู่
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
17660
  นายปุญญพัฒน์
จงปรีเปรม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
9
17663
  นายมนชิต
นุเครือ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
10
17701
  นายคณาธิป
เบญจกุล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
17717
  นายภานุพงศ์
มณีรัตนาพร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
17718
  นายยุทธนา
น้อยเมือง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
17723
  นายศุภกร
บุญมา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
14
17724
  นายสุกฤต
ชะลอน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
17725
  นายหาญณรงค์
กานตศิลป์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
17801
  นายคุณภัทร
ทับผึ้ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
18
18636
  นายจิตบุณย์
บุญอาจ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
17677
  นางสาวชุติมา
ชากองมา
02-07-2020
 
3   ครั้ง
20
17696
  นางสาวรุ่งนภา
สุขเกษม
02-07-2020
  06:57:19
0   ครั้ง
21
17745
  นางสาวสุดารัตน์
ยอดเถื่อน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
17774
  นางสาวชิตชนก
นาคเที่ยง
02-07-2020
  06:55:35
0   ครั้ง
23
17776
  นางสาวชุติมา
วรรณรุ่ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
17778
  นางสาวณัฐภัทร
เฉยกุล
02-07-2020
  06:53:17
1   ครั้ง
25
17794
  นางสาวศาตนันท์
นิมิตรทรัพย์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
26
17795
  นางสาวสิตานัน
สมานจิตต์
02-07-2020
  06:52:52
3   ครั้ง
27
17827
  นางสาวชาลิสา
ทิพย์บุญมา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
28
17831
  นางสาวณพัชฌา
ทองมี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
29
17833
  นางสาวทิพย์วรรณ
ศรศิริ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
17835
  นางสาวนภสร
พรมสี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
31
17836
  นางสาวประภาพร
บุตรหาญ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
17837
  นางสาวพิกัญญา
แดงดี
02-07-2020
 
2   ครั้ง
33
17875
  นางสาวกนกนภา
จันทร์คุ้ม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
34
17880
  นางสาวธิติพร
พลเสนา
02-07-2020
 
1   ครั้ง
35
17925
  นางสาวครองขวัญ
ชาวเหนือ
02-07-2020
 
4   ครั้ง
36
17927
  นางสาวจิตติยาภรณ์
จารณสกุล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
37
17936
  นางสาวพรญาณี
ปานเกิด
02-07-2020
 
6   ครั้ง
38
17979
  นางสาวชลธิชา
ภู่ทองคำ
02-07-2020
  07:25:28
0   ครั้ง
39
17980
  นางสาวชลิตา
อินมั่น
02-07-2020
  06:57:24
0   ครั้ง
40
19608
  นางสาวกัลยา
สายยันหะ
02-07-2020
 
1   ครั้ง